Negative holdninger til jøder mer utbredt blant muslimer

Forsker Vibeke Moe ved HL-senteret sier stereotypiske forestillinger om "jødisk innflytelse" var mer utbredt blant muslimske respondenter enn blant befolkningen generelt.
Foto: hlsenteret.no
HL-senterets forskning viser hvordan stereotypiske forestillinger om jødisk makt og internasjonal innflytelse er mer utbredt blant muslimer enn i befolkningen generelt.
918Shares

– Det vi fant var at stereotypiske forestillinger var mer utbredt blant muslimske respondenter
enn blant befolkningen generelt, men bildet er komplekst på flere måter, sier forsker Vibeke
Moe ved HL-senteret til Vårt Land.

I 2017 skrev hun rapporten «Holdninger til jøder og muslimer i Norge», sammen med forsker
Christhard Hoofman. Funnene forteller blant annet at 42 prosent i det muslimske utvalget mener at «jøder har altfor stor innflytelse over internasjonal økonomi» (mot 13 prosent i befolkningen), og bare ni prosent avviser denne påstanden (46 prosent i befolkningen).

– Der muslimer skilte seg ut, gjaldt det støtte til forestillinger om jødisk makt og innflytelse i
internasjonal sammenheng. Det var ikke noe utpreget antipati mot jøder i Norge, og heller ikke stor grad av sosial avstand, sier hun.

Konflikt som referanse

Vibeke Moe ved HL-senteret sier at Midtøsten-konflikten er en viktig referanseramme for
antisemittiske ytringer i dag.

Forholdet mellom antisemittisme og Israel er imidlertid komplekst, forklarer hun. Hun forteller at antisemittiske forestillinger kan bli brukt til politisk mobilisering, andre ganger blir et negativt syn på Israel generalisert til å gjelde jøder generelt.Koblingen til Israel kan også være et forsøk på å legitimere antisemittisme.

– Mange muslimer er sterkt engasjert for palestinernes sak uten at antisemittisme eller
religiøse forskjeller spiller noen rolle. Det religiøse fellesskapet mellom islam og jødedom
danner på sin side en sterk bro mellom mange muslimer og jøder, sier hun.

Tar avstand

Muslimsk Dialognettverk (MDN) og Islamsk Råd Norge (IRN), de største paraplyorganisasjonene for muslimske trossamfunn i Norge, har tatt sterk avstand fra imam Noor Ahmad Noors jødefiendtlige uttalelser.

– Vi tar selvfølgelig klar avstand fra uttalelsene, og alle former for antisemittisme, sier
informasjonsansvarlig Mustafa Mahmood i IRN til Vårt Land.

IRN tar tak i negative holdninger til jøder blant muslimer, hevder han.

– Vi har tett samarbeid med moskeer og andre aktuelle aktører for å bygge bro og skape et
klima for aksept uavhengig av tro og religion, sier Mahmood.