Skal vurdere lovene som gjelder negativ sosial kontroll

-Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende, og jeg er glad for å at vi nå setter ned et lovutvalg som skal utrede problemstillinger i saker som gjelder negativ sosial kontroll og komme med konkrete forslag til regelverksendringer, sier kunnskaps-og integreringsminister Guri Melby.
Foto: regjeringen.no
Regjeringen har satt ned et utvalg som skal utrede de juridiske problemstillingene i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold.
63Shares

Utvalget er en oppfølging av et av tiltakene i ny handlingsplan om frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold, som ble lansert 16. juni i år.

Professor i juss ved Universitetet i Bergen, Henriette Sinding Aasen, vil lede utvalget.

–  De siste årene er det vedtatt endringer blant annet i straffeloven, passloven, utlendingsloven og ekteskapsloven som styrker rettsvernet for personer som er blitt utsatt for negativ sosial kontroll, men vi vil utrede om rettsvernet er godt nok. Et viktig mål med utredningen er å få avklart om det er behov for lovendringer for å styrke den enkeltes rettsvern og og mer effektivt samarbeid på tvers av hjelpeinstansene, sier kunnskaps-og integreringsminister Guri Melby.

Vil se på ufrivillige utenlandsopphold

Innsikt i rettigheter og lovverk kan støtte både unge og foreldre i å ta valg som bryter med forventninger fra familien eller miljøet, også når de er i utlandet.

– Vi trenger å få utredet om det er behov for et bedre og mer helhetlig rettsvern mot negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Det er viktig at de som står bak slike handlinger kan bli holdt ansvarlige gjennom straffeforfølgning, sier Melby.

Ufrivillige opphold i utlandet skal inngå i utredningen, blant annet om det er behov for flere sanksjonsmuligheter når barn blir etterlatt i utlandet mot sin vilje.

Utvalget skal også utrede om personer som rammes av psykisk vold har et godt nok rettsvern og om Norge i tilstrekkelig grad oppfyller Istanbulkonvensjonens forpliktelse om å kriminalisere psykisk vold.