Arbeids- og inkluderingsminister Thorbjørn Røe Isaksen: Et seriøst arbeidsliv og en god skole er effektiv integreringspolitikk

Arbeids- og inkluderingsministeren besøkte Caritas i valgkampen.
Foto: Radio Latin America
Høyrepolitiker Thorbjørn Røe Isaksen er bekymret over at fattigdom skal gå i arv. Fritidskort, boligpolitikk fra leie til eie og økt barnetrygd er noen av tiltakene han nevner for å demme opp mot økte forskjeller.
97Shares

Et seriøst arbeidsliv og utdanning sto på agendaen til arbeids- og inkluderingsminister Thorbjørn Røe Isaksen under et pressetreff hos Caritas. Pandemien, som har rammet innvandrere hardere enn andre samfunnsgrupper, ble ikke lovet særtiltak av ministeren. Etter pandemien er regjeringens prioriteringer å tette kunnskapshullet blant elever, styrke psykisk helsevern med flere lavterskeltilbud og prioritere de som har vært lengst uten arbeid.

Et seriøst arbeidsliv

Innvandrere møter ulike utfordringer når de skal ut på arbeidsmarkedet i Norge. Mange opplever at kvalifikasjonene de har fra hjemlandet ikke blir godkjent. Dette er et stort hinder. Arbeids- og inkluderingsminister Thorbjørn Røe Isaksen kjenner problemstillingen godt.

– Målet er å ha et system hvor innvandrere får omsatt kvalifikasjonene sine og ikke trenger å ta hele utdannelsen på nytt, kanskje bare et påbyggingsår.

Når det gjelder tilbud rettet mot arbeidsinnvandrere fra EØS/Schengen, er statsråden opptatt av at de skal ha de samme rettighetene og pliktene som andre arbeidstakere her i landet. Å tilby et introduksjonsprogram som ligner det flyktninger får, er uaktuelt å tilby  arbeidsinnvandrere.

– Vi kan ikke prioritere å ha egne norskkurs for innvandrere som kun er her for en kort periode.

Likevel er Høyre et parti som ønsker arbeidsinnvandrere til Norge ifølge Røe Isaksen. Han oppfordrer alle til å fagorganisere seg uavhengig av bakgrunn.

– I Norge skal vi ha et seriøst arbeidsliv. Det er ikke plass til kriminelle aktører som utnytter arbeidstakerne sine og som jukser med lover og regler.

Etter innspill fra organisasjoner og samfunnsaktører har regjeringen prioritert å rydde opp i enkelte bransjer. Renhold og bilpleie er to eksempler. Tips fra publikum om dårlige arbeidsforhold skal bli tatt på alvor.

– Mange vegrer seg for å ta kontakt med Arbeidstilsynet om det er uverdige forhold på jobben. Vi trenger de tipsene og ingen skal være bekymret over at det vil få noen konsekvenser for arbeidstakeren.

Et samarbeid mellom skatt og politi er et annet viktig tiltak.

Få, men alvorlige forskjeller

Fattigdom og utenforskap som går i arv opptok ministeren som mener en god skole er det viktigste virkemiddelet for å bryte et uheldig mønster. Når hjemmebakgrunnen har mye å si, blir skole en av de institusjonene som danner grunnlaget for videre forskjeller i Norge.

– Noe av det som bekymrer meg mest er når fattigdom fortsetter gjennom generasjoner. De som har foreldre med lang utdannelse som lett kan å hjelpe barna med leksene, klarer seg hvis skolen ikke er god nok.

Språk, jobb og utdanning oppsummerer ministeren som veien ut av utenforskap. Ved å gjøre introduksjonsprogrammet mer individuelt tilpasset, mener Høyre at flere kommer fortere ut i jobb og lærer norsk der. Andre tiltak er øke barnetrygden, gratis kjernetid i barnehager og en ordning med et fritidskort.

– Det er en ordning som gjør det mulig for barn å være med i fritidsaktiviteter. Alle får en støtte til kontingenter.

Andre tiltak som bidrar til økt sosial mobilitet er å eie sin egen bolig. Ministeren snakket varmt om modellen eie fra leie som er utprøvd i Oslo kommune.

Bruk stemmeretten

Valgdeltakelsen er lavere blant personer med innvandrerbakgrunn enn hos befolkningen generelt. Gode forbilder med minoritetsbakgrunn i politikken mener Thorbjørn Røe Isaksen kan bidra til å øke stemmegivningen blant innvandrere. Han stiller seg positiv til at flinke folk med minoritetsbakgrunn får ministerposter og bekler stillinger som rådgivere og statssekretærer i regjeringen.

– De bringer inn et annet perspektiv.

Andre virkemidler for å få opp stemmegivningen handler om kommunikasjon.

– Informasjon på eget språk. Bruke typiske minoritetskanaler. Særlig for ungdom. Bygge gode relasjoner over tid med trossamfunn og organisasjoner som er viktig for mange minoriteter er også med på å få opp stemmegivningen.

Avslutningsvis oppfordret arbeids- og inkluderingsministeren alle til å bruke stemmeretten mandag 13. september.