Åpner for at flere kan søke om tilskudd til integreringsarbeidet – Minotenk frykter uforutsigbarhet

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby styrker bevilgningen til frivillige organisasjoner med 30 millioner kroner.
Foto: regjeringen.no
I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å sette av 40,9 millioner kroner til nasjonale ressursmiljøer på integreringsfeltet. I tillegg foreslår regjeringen å endre ordningen til en søkbar ordning slik at flere organisasjoner kan søke om tilskudd.
117Shares

En av ordningene frivillige organisasjoner kan søke tilskudd til, er klippekortordningen. Formålet er å gi et tilbud til innvandrere som har behov for å styrke norskferdighetene, men av ulike grunner ikke har rett til norskopplæring. Enten fordi de er EØS-borgere eller har brukt opp sine rettigheter til opplæring etter introduksjonsloven. I neste års statsbudsjett foreslår regjeringen å videreføre den nye klippekortordningen med 30 millioner. Dette vil sikre språkopplæring til 3 000 personer som enten ikke har eller har brukt opp sin rett på norskopplæring.

På en av sine siste arbeidsdager som kunnskaps- og integreringsminister besøkte Guri Melby organisasjonen Caritas hvor hun møtte deltakere på norskkurs.

– Gode norskferdigheter er nøkkelen til god integrering. Det er viktig både for tilgang til arbeid og for deltakelse i samfunnet ellers, sa Melby på et pressetreff etter omvisningen.

Ministeren håper klippekortordningen kan skape mangfold innen norskopplæring, og være et viktig supplement til kommunale tilbud. Det vil også bidra til å styrke frivilligheten i Norge.

Caritas er positive til at tilskuddsordningen «Nasjonale ressursmiljø på integreringsfeltet» foreslås omgjort til en søknadsbasert ordning, men skuffet over at regjeringen ikke velger å styrke klippekortordningen i statsbudsjettet.

– Siden klippekortortordningen er et nytt tiltak, vil vi vente og se om det fungerer før vi eventuelt bruker mer penger på det. Dersom det viser seg å være vellykket mener jeg at vi burde utvide ordningen slik at enda flere får tilbudet, sa kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Ønsker ikke søkbar ordning

Venstrepolitikeren roste innsatsen til frivillige organisasjoner under pandemien, og anerkjente hvor viktig frivilligheten er for integrering av innvandrere i Norge.

– Tilskuddsordningen til nasjonale ressursmiljøer skal blant annet bidra til bedre kunnskap om integrering i befolkningen, og øke tillit og tilhørighet til det norske samfunnet blant innvandrere og barna deres. Det er viktig at vi har en rettferdig og åpen ordning som organisasjoner kan søke på, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby.

Daglig leder i tenketanken Minotenk er ikke kritisk til søkbar ordning, men mener at de etablerte antirasistiske organisasjonene ikke bør fjernes.

– Det bør være en egen søkbar ordning i tillegg. De etablerte fagmiljøene på antirasisme bør bestå på statsbudsjettet for å sikre kontorleie og forsvarlige arbeidsforhold. Det er viktig for et demokrati å ha et sterkt sivilsamfunn, sier Linda Noor til Utrop.

Avisen Utrop får også driftsmidler fra samme post.