Tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor på asylmottak

Lovforslag på vent: Et lovforslag om omsorgssentre for enslige mindreårige asylsøkere er nå lagt på is av myndighetene (Foto: Illustrasjon).
Foto: Fanney Antonsdottir
Regjeringen foreslår å bevilge 1,2 millioner kroner til å etablere en tilsynsordning for omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak.
30Shares

– Med dette forslaget vil rettssikkerheten til enslige mindreårige som bor i asylmottak styrkes. De enslige mindreårige vil kunne henvende seg til en uavhengig instans dersom de opplever at det er mangler i omsorgen eller svikt i tilbudet, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Tall fra UDI viser at 105 personer har så langt i 2021 oppgitt å være under 18 år og uten foreldre da de søkte asyl i Norge.

Forslaget innebærer en lovfesting av at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet og føre tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak. Statsforvalteren har en uavhengig rolle overfor asylmottakene og utlendingsmyndighetene og har samtidig høy fagkompetanse på tilsynsområdet. Statsforvalteren fører allerede i dag også tilsyn med den kommunale barnevernvirksomheten og med institusjoner, sentre for foreldre og barn, omsorgssentre for enslige mindreårige, samt med andre statlige tjenester og tiltak etter barnevernloven.

Det foreslås også at de nærmere kravene til tilsynsordningen når det gjelder bl.a.
tilsynsbesøk, rapportering, pålegg og klageadgang skal gis i en egen forskrift under
utlendingsloven.

– Mindreårige asylsøkere er en av de mest utsatte blant oss og har vært en viktig
prioritet for Venstre i regjering. Mange av disse barna har opplevd ekstreme traumer. Med dette forslaget vil rettssikkerheten til enslige mindreårige som bor i asylmottak styrkes. Dette er viktig for å ta godt vare på disse barna, sier Naomi Ichihara Røkkum (V).