– Vil styrke det seriøse arbeidslivet

Innvandrere som jobber innenfor tunge og belastende yrker som anlegg og renhold får sine sosiale rettigheter krenket, ifølge Norsk Arbeidsmandsforbund.
Foto: flickr.com
– Regjeringen gjør ikke nok for å stoppe dem som driver med juks og fanteri i arbeidslivet. Konsekvensen kan bli at de seriøse i arbeidsmarkedet taper dersom ikke regjeringen tar grep, sier arbeids- og sosialpolitisk talsmann Dag Terje Andersen (Ap).
0Shares

I den siste tiden har det blitt avdekket flere og alvorlige eksempler på sosial dumping og arbeidslivskriminalitet i det norske arbeidslivet, blant annet innenfor varehandelen og byggenæringen.

– Eksemplene viser at det trengs flere tiltak for å hindre at useriøsitet, sosial dumping og arbeidslivskriminalitet skal bre om seg i det norske arbeidslivet, sier Andersen i en pressemelding fra stortingsgruppen.

 
Foto : Wikimedia Commons

Han er skuffet over regjeringens innsats for å stoppe de useriøse aktørene.

– Regjeringen har til nå ikke vist særlig handlekraft for å bekjempe sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Regjeringen har tvert i mot lagt fram forslag som vil gjøre det vanskeligere å stoppe ukulturen som er i ferd med å bre seg. For eksempel har Høyre og Frp foreslått å øke adgangen til midlertidige ansettelser og fjerne fagforeningenes kollektive søksmålsrett, sier han.

Nye tiltak
Forrige uke la også Ap frem forslag om 22 konkrete tiltak og virkemidler for å styrke det seriøse arbeidslivet.

– Vi foreslår også å bevilge 40 millioner kroner til å iverksette tiltakene i vårt alternative budsjett,  avslutter Andersen.

Blant de viktigste forslagene til tiltak i handlingsplanen er:

1. Forbedring av allmenngjøringsordning, f.eks. ved å forenkle dokumentasjonskravet.
2. Iverksette en kraftfull plan for å styrke og samordne offentlige kontrolletaters og politiets innsats mot sosial dumping og arbeidslivskriminalitet.
3. Styrking av Arbeidstilsynet, for eksempel med nye virkemidler, opprette «førstelinjetilsyn», tips- og varslingstelefon, flere uanmeldte tilsyn, forsterkede sanksjoner og økte økonomiske rammer.
4. Øke strafferammene og bøtenivået for sosial dumping og arbeidslivskriminalitet og forbedre straffesakskjeden i denne typen saker.
5. Foreslå endringer i utlendingsloven slik at alle som utnytter en utlendings situasjon på en utilbørlig måte kan straffes.
6. Styrke lovgivning og praktisering for å unngå «konkursryttere».
7. Stille krav om maksimalt to ledd i kontraktskjedene i offentlige anbud. Ved behov for avvik skal sådant begrunnes.
8. Stille krav om minimum 25 prosent egenproduksjon hos hovedentreprenør.
9. Offentlige innkjøpere må kreve seriøsitet og ryddige lønns- og arbeidsforhold av alle sine leverandører, f.eks. bedre dokumentkontroll, kontroll mot offentlige registre osv.
10. Innføre lærlingeklausuler i offentlige innkjøp, dvs. at virksomheter som leverer til offentlig sektor må dokumentere at de har lærlingeordning og at de har ansatte lærlinger på prosjektet der dette er mulig.
11. Utvikle flere og målrettede bransjeprogrammer, for eksempel innen fiskeindustrien.
12. Etablere ny sentral godkjennings- og registerordning for bygge- og anleggsnæringen og opprette et kvalifikasjonsregister – jfr. rapporten «Enkelt å være seriøs» fra BNL (2014).
13. Styrke etterlevelsen av likebehandlingsprinsippet for innleide arbeidstakere fra bemanningsselskaper og hindre omgåelse ved bruk av fiktive entrepriser.
14. Presisere i arbeidsmiljøloven at fast ansettelse skal gi arbeidstaker lønn også om arbeidsgiver ikke skulle ha oppdrag til arbeidstaker.
15. Utvide solidaransvar til å omfatte offentlige byggherrer.