Styrker beredskapen og arbeidet mot radikalisering

 
Foto: Thomas Haugersveen/Statsministerens kontor
Regjeringen foreslår en kraftig tiltakspakke mot terror, og vil øke bevilgningene med nærmere 130 millioner kroner til politiet, kriminalomsorgen og kommunene.
0Shares

Økningen i bevilgningen til Politiets sikkerhetstjeneste (PST) med til sammen 78,3 millioner kroner. Økningen skal gå til flere stillinger knyttet til fremmedkrigerproblematikken og nye lokaler for PST. 

– Utviklingen er påtagende og bekymringsfull. Trusselbildet er skjerpet, og det er behov for å styrke innsatsen rettet mot fremmedkrigere, radikalisering og økende polarisering mellom ekstreme miljøer, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (bildet) til regjeringen.no. 

Styrking av politiberedskap
Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til Oslo-politiet med 38,8 millioner kroner i 2015 for å styrke politiets beredskap og vakthold. I tillegg foreslår man å bevilge 10 millioner kroner til kommunenes arbeid mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Midlene skal gå til prosjekter innen lokal forebygging og bekjempelse av radikalisering og voldelig ekstremisme.           

– Lokalt forebyggingsarbeid er sentralt i regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme. Mange kommuner ønsker å følge opp, men har etterlyst midler til lokale prosjekter. Dette imøtekommer vi nå, sier Anundsen til regjeringen.no.