Vil ha foreldelsesfrist på tilbakekall av statsborgerskap

Stortingsrepresentantene Une Bastholm, Bjørnar Moxnes og Karin Andersen vil ha foreldelsesfrist på tilbakekall av statsborgerskap
Foto: Axel J. Bauer / Ingar Haug Steinholt / Stortinget.no
Stortingsrepresentantene Karin Andersen, Une Bastholm og Bjørnar Moxnes fremmer dette i et representantforslag.
0Shares

Representantene mener det bør være et endelig sluttpunkt for når et statsborgerskaps kan tas tilbake, og at alle parter tjener på denne grensen. De foreslår derfor at det innføres en foreldelsesfrist for tilbakekall av statsborgerskap.

I dag har myndighetene mulighet til å tilbakekalle statsborgerskap som er gitt på ugyldig grunn. Vurderingen om tilbakefall har i dag ingen frist for når et slikt tilbakekall ikke lenger kan foretas eller undersøkes, skrives det i forslaget.  Dette vil, i følge representantene, ramme de det gjelder hardt og uforholdsmessig. Små brudd på informasjonen til myndighetene, får enorme konsekvenser for den enkelte, selv om bruddet skjedde for lenge siden.

Strider mot rettsfølelsen

De mener at tilbakekall er urimelig og strider mot den alminnelige rettsfølelsen i tilfeller hvor vedkommende har bodd i Norge lenge. Konsekvensen av et tilbakekall er ikke bare en alvorlig straffereaksjon, men også at vedkommende kan bli statsløs og måtte forlate landet, og det rammer hele familier ved at de kan bli avskåret fra å treffe hverandre over lengre tid. Representantene mener at en foreldelsesfrist er en naturlig løsning som vil forhindre de mest urimelige tilfellene.

Et annet argument de trekker frem er at faren for å treffe feil rettsavgjørelser øker med tiden, dette fordi verdien av vitner og andre bevis blir dårligere ettersom tiden går, noe som gjør bevisførselen vanskeligere og mer ressurskrevende for alle parter. Dette gjør seg særlig gjeldende i statsborgersaker.

De trekker også fram at en foreldelsesfrist vil føre til at myndighetene tar en avgjørelse om tilbakekall på et tidligere tidspunkt i prosessen. På denne måten vil avgjørelser om tilbakekall skje mer effektivt og hensynet til rettssikkerhet ivaretas.

Frist for saksbehandling

Personer som får forhåndsvarsel om tilbakekall, kan gå i flere år uten å få avklart saken, også der det ikke kan påvises grunnla, skrives det i forslaget. Representantene ønsker derfor en frist for hvor lang tid det kan gå fra det er sendt forhåndsvarsel om tilbakekall av statsborgerskap, til en sak må være avklart hos utlendingsmyndighetene.

Krav om dobbelt statsborgerskap

De vil i tillegg ha et krav om dobbeltstatsborgerskap for å tilbakekalle statsborgerskap. Representantene mener det må være en forutsetning at ingen kal bli statsløse ved tilbakekall av statsborgerskap. Da kan man sikre at personer ikke reelt sett blir statsløse og havner i en situasjon hvor de ikke blir tatt imot av det landet norske myndigheter mener de egentlig tilhører. Det bør være et mål at ingen blir satt i en slik situasjon, står det i forslaget.