Innvandrere i Norge tjener mindre enn befolkningen ellers

Mandag kunne en rapport fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) fortelle at innvandrere tjener mindre enn befolkningen ellers. Lønnsforskjellen er allikevel redusert noe siden 2016.

Rapporten viser at siden 2016 har lønnsforskjellen mellom innvandrere og befolkningen ellers ligget på omkring 15 prosent, skriver SSB. Mellom 2016 og 2022 økte gjennomsnittslønnen for innvandrere og øvrige bosatte med henholdsvis 23,3 og 22,4 prosent. Lønnsforskjellen er dermed blitt noe lavere.

570 000 jobber i Norge tilhører innvandrere i alderen 20-66 år i november 2022, skriver SSB. I denne gruppen tjente 14,7 prosent mindre enn befolkningen utenom innvandrere i samme alder. Disse hadde en gjennomsnittslønn på 55 800 kr i måneden, heter det i rapporten.

Samtidig er det forskjeller innad i gruppen. Rapporten har tatt en nærmere skikk på disse tallene.

Skjermdump: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Landstatistikken viser både hel- og deltidsstillinger. Lønnen for deltidsjobber regnes om til hva den tilsvarer i full stilling, slik at lønnsnivået er sammenlignbart mellom jobber med forskjellig arbeidstid, skriver SSB.

Det er dermed ikke fordi innvandrere jobber mindre at lønnen deres er lavere, heter det i rapporten.

Forskjeller i kompetanse og andre kvalifikasjoner for å delta i arbeidsmarkedet gir utslag i lønnsnivået. Innvandrere er en sammensatt gruppe. Innvandrergrupper i Norge har forskjellig type jobber, som fordeler seg ulikt på ulikt på deler av arbeidsmarkedet med høyt og lavt lønnsnivå.

Rapporten viser til at det er få nordmenn med innvandrerbakgrunn med jobb i staten. Her er privat sektor bedre, der flere innvandrere jobber i det private næringslivet.

Varierer i landbakgrunn

Det er innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania som tjener klart mest med 62 100 kr i måneden, viser rapporten. Innvandrere fra EU/EFTA fram til 2004 utenom nordiske land har deretter en gjennomsnittslønn på 58 300 kr, skriver SSB.

Rapporten visert at innvandrere fra Afrika og de nye landene i EU fra 2004 har lavest lønn med 42 100 kr og 43 300 kr.

Sammenligningsvis tjener innvandrere fra Nord-Amerika og Oseania tjener 20 000 kr, eller 47,5 prosent mer i måneden enn innvandrere fra Afrika.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDI) kunne derimot vise til i en kronikk i sommer at andelen i arbeid har økt mest blant innvandrere fra Afrika og Asia, noe som også gir utslag i lønnsnivået mellom innvandrere. 

Til tross for at denne gruppen opplever lavest sysselsetting og lønnsnivå, øker også denne gruppen mest mellom de ulike innvandrergruppene når det kommer til arbeid.

Skjermdump: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Flyktninger tjener minst

Tallene viser videre at flyktninger tjener minst. I 2022 var dette gruppen som tjente minst med 41 900 kr i måneden.

De som har innvandret som familietilknyttet til flyktninger hadde også beskjeden lønn, med en gjennomsnittlig månedslønn på 100 kr mer enn flyktningene. Mange av flyktningene kommer fra Afrika og Asia, og det bidrar til at disse landgruppene er av de med lavest lønn, skriver SSB.

Lønnen øker med alder og botid

Botid i Norge påvirker ulike innvandreres botid. De av innvandrerne med samme alder har ofte høyere lønn blant de med lengre botid. Naturligvis har innvandrere med lengre botid i Norge i mange tilfeller mer arbeidserfaring som har positiv betydning for lønnen.

I aldersgruppen 40-54 år er forskjellen i lønnen mellom innvandrere og befolkningen ellers størst, der innvandrere hadde 18,4 prosent lavere månedslønn i 2022. Lønnen var derimot mest lik for de yngste under 25 år, der innvandrerne tjente 7,9 prosent mindre. Dette er på grunn av få jobbtilbud rettet mot de unge, slik at befolkningsgruppene har samme type jobber.

Lønnen er ofte mer lik mer lik på tvers av fagområde for unge nyutdannede enn hos dem med flere år siden fullført utdanning.

Innvandrere i finansnæringen har høyere lønn

Rapporten viser til at innvandrere med forskjellig landbakgrunn fordeler seg ulikt på næringer. Det er er fordi kravene til kompetanse varierer mellom næringsområdene. I næringer med høyere kompetansekrav er vanligvis lønnsnivået høyere (Statistisk sentralbyrå, 2022d), peker rapporten på.

Under kan man se at innvandrere i finansbransjen og teknisk tjenesteyting har høyest lønnsnivå for alle landgruppene. Der er gjennomsnittslønnen for innvandrerne 63 200 kroner, og alle grupper tjener i gjennomsnitt over 50 000 kroner. Lavest lønn i næringen har innvandrere fra de nye EU-landene i 2004 med 51 800 kr, heter det videre. Innvandrerne fra Norden og de øvrige EU/EFTA-landene klart mer med over 72 000 kroner.

Skjermdump: Statistisk sentralbyrå (SSB)