– Norske myndigheter bør ta et større ansvar for forebygging av voldelig ekstremisme

Nettekstremisme har blitt en aktuell problemstilling etter 22. juli
Foto: Flickr
Det er flere svakheter i arbeidet med forebygging av radikalisering i Norden, viser en fersk rapport fra NIBR ved OsloMet.

Stian Lid, forsker ved By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, har gjennomført en studie om hvordan de nordiske landene håndterer forebyggingen av voldelig ekstremisme.

Lid, sammen med Tina Wilchen Christensen fra Århus universitet i Danmark, har fokusert på to hovedtemaer: risikovurderinger av radikaliserte personer og reintegrering av disse personene i samfunnet.

– Voldelig ekstremisme er en stor samfunnsutfordring, som det er behov for at nasjonale myndigheter tar et langt større ansvar for ved å videreutvikle det forebyggende arbeidet som gjøres, sier han.

– Bør ta ansvar

Studien påpeker at voldelig ekstremisme utgjør en betydelig samfunnsutfordring, spesielt i lys av terrorangrepene i Norge siden 2011.

– Norske myndigheter bør ta et langt større ansvar for å utvikle det forebyggende arbeidet mot radikalisering og voldelig ekstremisme, sier Lid.

Lid og Christensen har intervjuet eksperter og myndighetspersoner i Danmark, Sverige, Norge og Finland. De konkluderer med at det er et betydelig forbedringspotensial i alle de nordiske landene, særlig knyttet til arbeidet med risikovurderinger av radikaliserte personer.

Ikke gjort nok

Rapporten avslører betydelige forbedringsmuligheter i alle de nordiske landene, spesielt knyttet til risikovurdering av radikaliserte personer, men likevel finner forskerne at det ikke er nok.

– Forebyggingsarbeidet ville fungert langt bedre om myndighetene hadde utøvet mer aktiv styring innen flere viktige områder, sier Lid.

Han viser til at regjeringen har gitt politiet, kommunene og helsetjenestene ansvar for å forebygge radikalisering og voldelige ekstremisme.

– Men nasjonale myndigheter har i begrenset grad hjulpet tjenestene med hvordan de skal utføre oppgavene. De ansatte opplever å ha blitt tildelt et alvorlig ansvar og en svært kompleks og utfordrende oppgave, uten å ha fått en verktøykasse til å utføre oppgavene med, sier Lid.

Anbefaler mer struktur

Rapporten anbefaler mer struktur i risikovurderingene og trekker paralleller til Danmark, hvor myndighetene har standardisert arbeidet og oppfordret til tydelige retningslinjer.

Forskerne understreker imidlertid behovet for å balansere samfunnsvern og personvern når det gjelder informasjonsdelen, da danske myndigheter deler mer informasjon mellom sektorer for å få en helhetlig vurdering av individets risiko og behov.

Du kan lese hele rapporten her: ODA Open Digital Archive: Risikovurdering og reintegrering av radikaliserte individer i Norden (oslomet.no)