Nytt undervisningstilbud og utvidet register for tolker

0Shares

Utfordringen er å utdanne nok tolker på de språk det er behov for. Det er også behov for en database der tolkebrukere kan finne fram til de kvalifiserte tolkene.

Økningen i antall asylsøkere og annen innvandring til Norge har ført til større behov for tolketjenester. Bruk av tolk er ofte nødvendig for at forvaltningen og helsevesenet skal kunne gi like gode tjenester til alle. Det er i dag stor mangel på kvalifiserte tolker.

De bevilgede midlene vil i første rekke bli brukt til utdanning av tolker. I alt regner en med at 200-250 tolker vil få tilbud om opplæring i løpet av høsten 2003 og våren 2004. I tillegg til opplæring av tolker ønsker en å lære opp kvalifiserte tolker til å bli tolkelærere.

Universitetet i Oslo er ansvarlig for å avholde tolkeprøvene som danner grunnlag for autorisasjonsordningen, og tildeles årlig midler til dette formålet. For 2003 er det avsatt 1,46 millioner kroner til Universitetet i Oslo og 100 000 kroner til Finnmark fylkeskommune. I tillegg vil universitetet i år få tildelt 1,2 millioner for å utvikle nye undervisningsmoduler til det generelle tolkestudiet.

Til nå finnes det bare et register over statsautoriserte tolker der ca. 70 statsautoriserte tolker fordelt på 15 språk er registrert. Disse dekker på langt nær behovet. Departementet anser det imidlertid som svært viktig at disse meget høyt kvalifiserte tolkene blir brukt i de aktuelle språkene.

De høye kravene til statsautorisasjon av tolker gjør imidlertid at bare en liten del av det totale behovet for tolker dekkes. Mange tolkeoppdrag er slik at det kan brukes tolker med lavere kompetanse. Hittil har Norge manglet et tilbud for kvalifisering av slike tolker. Utvikling av et undervisningstilbud for å kvalitetssikre slike tolker er derfor viktig.

I 2003 er det planlagt å bruke 2 millioner kroner for å opprette et landsdekkende register der alle kvalitetssikrede tolker over hele landet kan inngå. Tolkeregisteret skal sikre at tolker med riktig kompetanse blir brukt til de ulike oppdragene. En viktig del av prosjektet vil være å avklare spørsmål knyttet til testing av tolker og drifting av registeret før det kan tas i bruk.