Registreringssystem for rett og plikt til norskopplæring

0Shares

For å styrke innvandrernes forutsetninger for å kunne delta aktivt i samfunnet, har kommunal- og regionalminister Erna Solberg sendt på høring et forslag om at opplæring i norsk og samfunnskunnskap skal bli obligatorisk fra 1. januar 2005. – Uten norskkunnskaper står innvandrere dårlig rustet til å møte hverdagen i det norske samfunnet. Dette er en viktig reform for å bedre muligheten til deltagelse i samfunnet, sier Erna Solberg.

Det eksisterer i dag intet nasjonalt registreringssystem for norskopplæringen. Registreringen skjer på kommunalt nivå, eller i opplæringsinstitusjonene direkte. Det nye systemet skal sikre korrekt registrering av hvor mange timer norskopplæring hver enkelt innvandrer har gjennomført, og hvilke prøver vedkommende har bestått. Dessuten skal det fremkomme i hvilken kommune vedkommende har tatt opplæringen, og i hvilket tidsrom. I den nye ordningen får denne informasjonen en ny betydning fordi gjennomføring av den obligatoriske opplæringen kobles opp mot bosettingstillatelse og statsborgerskap. – Et operativt nasjonalt registreringssystem er derfor en forutsetning for at reformen skal kunne gjennomføres, sier Erna Solberg.

Utgiftene til norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere har økt sterkt de senere årene. Regjeringen mener det er nødvendig å konsentrere innsatsen mot de innvandrergruppene som har størst behov for å få støtte til opplæring, og foreslår derfor å fjerne tilskuddet til norskopplæring for personer med oppholdstillatelse gitt etter 1. januar 2003 på grunn av et arbeidstilbud, og familien til disse. Det samme gjelder for nordiske personer og for personer med EØS/EFTA-tillatelser. Selv om statstilskuddet avvikles, vil det fortsatt bli gitt tilbud om norskopplæring blant annet gjennom kommunene og organisasjonene som driver voksenopplæring mot egenbetaling fra den enkelte innvandrer eller arbeidsgiveren.