Vern mot diskriminering på grunnlag av religion

0Shares

Virkeområdet til lov mot etnisk diskriminering er foreslått å gjelde for alle samfunnsområder herunder arbeidslivet. Likebehandling knyttet til hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, samt religion og livssyn i arbeidslivet, vil imidlertid inngå i arbeidsmiljøloven dersom Stortinget vedtar lovendringen som er fremmet.

I den nye loven mot etnisk diskriminering er det aktuelt å regulere det rettslige vernet mot etnisk diskriminering på samme måte som for kjønnslikestilling, nemlig ved oppregning i arbeidsmiljøloven og henvisning til den nye loven mot etnisk diskriminering.

Formålet med et forbud mot diskriminering på grunnlag av religion og livssyn er ikke å regulere indre forhold i trossamfunn. Departementet ønsker ikke å berøre eksisterende ordninger som statskirken, KRL-faget og friskoleordningen. Det er videre ikke meningen å berøre gjeldende formålsparagrafer, for eksempel slik det fremgår i lov om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa.

Les høringsbrevet: Høring – forbud mot å diskriminere på grunnlag av religion og livssyn – Behov for unntak