– Krever konkret handlingsplan for storbyene

0Shares

Arbeiderpartiet mener at en handlingsplan for storbyene blant annet bør inneholde følgende elementer om integrering:

– styrke den individtilpassede språkopplæringen for innvandrere gjennom introduksjonsprogrammet for nyankomne flyktninger og asylsøkere.

– utvikle tilrettelagte språktilbud til allerede ankomne innvandrere, hvor det tas hensyn til omsorgsforpliktelser for mødre, analfabetisme og behovet for praktisk språkopplæring.

– fleksible og brukervennlige barnehagetilbud i områder med stor andel innvandrere, herunder tilbud om gratis kjernetid i bo-områder med en stor andel fremmedspråklige.

– utjamning av levekår gjennom områdeutvikling i bydeler med stor konsentrasjon av levekårsproblemer.

Schjøtt-Pedersen påpeker at storbymeldingen ikke gir noen bred drøfting av styringsproblemene i hovedstadsregionen. I denne regionen bor over 1,2 millioner innbyggere, regionen omfatter 46 kommuner og spenner over 4 fylker.

– Det er åpenbare samordningsproblemer. I andre storbyregioner kan plan- og styringsutfordringene langt på veg løses ved prosesser fram mot en fylkesdelsplan. Arbeiderpartiet mener at det i hovedstadsområdet vil være behov for at staten tar initiativ til en fylkesoverskridende områdeplan. Det er behov for å drøfte alt fra spørsmålet om styring innenfor dagens strukturer til vurdering av behovet for endret styringsstruktur, sier Schjøtt-Pedersen.