-Vil ha mer skjønn i innvandringspolitikken

0Shares

Etter 1. januar 2001 kan Kommunal- og regionaldepartementet som hovedregel ikke instruere UDI/UNE om lovtolkning, skjønnsutøvelse eller avgjørelsen av enkeltsaker etter utlendingsloven. Unntak gjelder i saker vedrørende rikets sikkerhet eller når utenrikspolitiske hensyn gjør seg gjeldende.
Det utøves stor grad av skjønn knyttet til forvaltningen av utlendingsloven, mener KrF. Skjønn er ikke bare juridisk basert, men kan også inneholde politisk skjønn. Fordi politisk ledelse i departementet har det overordnede ansvar for utlendingsloven og statsborgerloven, har manglende mulighet til å instruere forvaltningen i noen tilfeller vært problematisk.

Partiets sentralstyre foreslår derfor å gi politiske myndigheter større innflytelse på utlendingsmyndighetenes prinsippavgjørelser.
-Innvandringspolitikken må ta utgangspunkt i mangfoldet blant flyktninger, asylsøkere og innvandrere. Det må derfor kunne benyttes mer politisk skjønn i behandlingene av søknadene enn det gjøres i dag, uttaler Kristelig Folkepartis sentralstyre.

Det vil at organisasjonen av Utlendingsdirektoratet (UDI) og Utlendingsnemnda (UNE) skal gjennomgås på nytt for å bedre sikre at Kommunaldepartementet kan ivareta ansvaret som overordnet instans for utlendingsforvaltningen.

Partiet vil også at departementet skal få innsyn i saksbehandlingen til UNE.