Rydder opp i utenlandske borgeres rett til sosialhjelp

0Shares


Sosialdepartementet foreslår å justere reglene om rett til sosialhjelp ved flytting fra bostedskommunen, slik at regelverket for flyktninger og personer med opphold på humanitært grunnlag blir mer likt det som følger av lovens hovedregler. Regelverket skal balansere mellom hensynet til at alle skal kunne velge hvor i landet de vil bo og lovens krav om at den som har andre muligheter til selvforsørgelse, skal utnytte disse, fremfor å gjøre seg avhengig av sosialhjelp. For noen nyankomne innvandrere er introduksjonsprogrammet med tilhørende introduksjonsstønad en slik mulighet.

Krav om lovlig opphold

Det ligger en realitetsendring i forslaget knyttet til krav om lovlig opphold for rett til tjenester. I dag har personer som oppholder seg ulovlig i landet ikke krav på økonomisk stønad fra sosialkontoret. Det er ikke noe tilsvarende krav for rett til tjenester som støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse og lignende. Dette foreslås endret, slik at det blir et krav om at oppholdet i Norge må være lovlig også for rett til tjenester. Bakgrunnen for forslaget er at samme prinsipp bør gjelde både økonomisk stønad og tjenester.

EØS-borgeres rett til velferdstjenester følger av EØS-regelverk, og de foreslåtte endringene får ingen konsekvenser for EØS-borgeres rettigheter i forbindelse med adgangen til å søke og ta arbeid i Norge.

Krav til dokumentasjon

Sosialdepartementet foreslår også at søker som er utenlandsk statsborger alltid skal legge frem dokumentasjon på at oppholdet er lovlig og at sosialtjenesten har plikt til å legge dokumentasjonen til grunn i den perioden den er utstedt for.

Lettere å bruke forskriften

I høringsnotatet foreslår Sosialdepartementet også å endre strukturen i forskriften, slik at det tydeligere kommer frem hvem som omfattes av de enkelte bestemmelsene.