Norge med i EUs ikke-diskrimineringsprogram

0Shares

I EU-landene skal programmet særlig støtte opp under gjennomføringen av EU-direktivene mot etnisk diskriminering og om likebehandling i arbeidslivet.

Disse direktivene er ikke innlemmet i EØS-avtalen. Men regjeringen vil i løpet av året legge fram et forslag om ny lov mot diskriminering på grunnlag av etnisitet, religion m.v. Loven vil oppfylle minimumskravene i EUs rådsdirektiv om likebehandling uavhengig av rase m.v. Arbeidsmiljøloven ble tidligere i år endret for å bringe den i overensstemmelse med EUs rådsdirektiv om likebehandling i arbeidslivet.

Programmet gir bl.a. støtte til transnasjonale prosjekter for å styrke evnen til å motarbeide diskriminering. Midler til forprosjekter ble fordelt i februar. Senter mot etnisk diskriminering tok initiativ til et norsk-dansk samarbeid om et prosjekt for å undersøke opplevd diskriminering i Norge, og i noen gamle og nye medlemsland i EU.

Prosjektet nådde opp i den harde konkurransen om midler. Avtaler om deltakelse i hovedprosjektet vil bli gjort i løpet av forprosjektperioden. I Norge deltar også Statistisk sentralbyrå i prosjektet. Håpet er at prosjektet vil kunne bidra til å utvikle verktøy for å måle både ulikhet i levekår og opplevd diskriminering. Man tror et slikt verktøy vil være av stor betydning ‑ ikke minst for en rekke av de nye medlemslandene.

Arbeids- og administrasjonsdepartementet, Kommunal- og regionaldepartementet og Sosialdepartementet samarbeider om deltakelsen i programmet i Norge.

(Kilde: link1)