Asylsøknader fra barnefamilier behandles på nytt

0Shares

Familiene må sende en omgjøringsbegjæring innen 1. juli.

Stortingets kommunalkomité har nå gått inn for en ny ordning med noe videre kriterier.

Alle enslige barn under 18 eller familier med barn under 18 som har vært i Norge i minst tre år og som har mottatt endelig avslag kan begjære sin sak behandlet på nytt.

Kommunalkomiteen skriver: ”Komiteen vil understreke at en ny behandling må bygge på en generøs vurdering med utgangspunkt i barnas konkrete situasjon, menneskelige hensyn og FNs barnekonvensjon art. 3 der det slås fast at ”barnets beste skal være et grunnleggende hensyn”.”