Saksbehandlingsgebyr for visumsøknader

0Shares

Gebyr betales ved innlevering av søknad til norsk utenriksstasjon, i følge UDI.

Hittil har gebyret blitt betalt når visumsøknaden er innvilget og visumet utstedes til søker. Å behandle en visumsøknad som blir avslått krever imidlertid like mye arbeid som å behandle en søknad som innvilges.

Satsene for gebyr i visumsaker er uendret. Visum for inntil 30 dager koster 15-25 EURO, avhengig av hvor mange dager visumet gis for. Visum for inntil 90 dager koster 30 EURO.

Det kreves ikke gebyr i forbindelse med klagebehandling av visumsøknader.

Det skal heller ikke betales gebyr for visumsøknad fra tredjelandsborger som er familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger som utøver sin rett til fri bevegelse.