Barnevernet har medansvar

0Shares

– Enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger som kommer til Norge får et botilbud i mottakene mens asylsøknaden behandles. Denne gruppen skal bo i avdelinger som er spesielt tilrettelagt, blant annet med barnefaglig kompetanse. Dette er fortsatt UDIs ansvar, men oppfølgingen av barna må skje i et best mulig samarbeid med barnevernet og andre tjenester, sier barne- og familieminister Laila Dåvøy.

Mottakene har som rutine å varsle barneverntjenesten i kommunen når det kommer en enslig mindreårig til mottaket. Et slikt varsel er ikke automatisk en bekymringsmelding til barnevernet, men den kan være utgangspunktet for at det etableres rutiner for samarbeid mellom barnevernet og mottaket. Hvis mottaket eller andre mener at en enkelt mindreårig trenger hjelp og oppfølging utover det mottaket kan tilby, må det sendes en bekymringsmelding. Da skal barnevernet følge opp meldingen på samme måte som i andre barnevernsaker, presiseres det i rundskrivet.

Også meldinger om enslige mindreårige som flytter fra mottaket til slekt eller andre før det er avtalt bosetting med en kommune, skal barnevernet alltid følge opp. For barn som forsvinner fra mottak, eller kommer til landet uten å registrere seg som asylsøkere, skal barnevernet varsle andre relevante myndigheter dersom tjenesten kommer i kontakt med barnet. Barnevernet skal aktivt samarbeide med politiet, UDI, mottakene og andre relevante tjenester for å sikre situasjonen for den mindreårige.

Rundskrivet omtaler også barnevernets ansvar for enslige mindreårige som er bosatt i kommunene, uavhengig av asylsøkerstatus for det enkelte barn eller hvordan kommunen har organisert sitt arbeid med enslige mindreårige. I rundskrivet understrekes det at hver enslig mindreårig har rett til å motta tjenester og tiltak etter lov om barneverntjenester, dersom barnet har et særlig behov for hjelp.