Fornyet behandling for 368 personer

0Shares

De 99 familiene utgjør totalt 368 personer. Samtidig har UNE fått inn søknader fra 134 familier med 450 personer hvor den samme forskriften er påberopt, men hvor kravene for å bli behandlet etter denne forskriften ikke er oppfylt.

Etter ønske fra Stortinget innførte Kommunal- og regionaldepartementet i sommer en egen forskrift for barn av asylsøkere som hadde søkt asyl senest 1. juli 2001, fått endelig avslag senest 1. juli 2003 og som fremdeles oppholdt seg i Norge. Ved å søke innen 1.8.2004, skulle disse få behandlet saken sin på nytt ut fra særskilte og mer sjenerøse regler.

I saker som omfattes av spesialforskriften, er det bestemt at innvandringspolitiske hensyn ikke skal anses å tale mot en innvilgelse. Dermed kommer man utenom den tradisjonelle avveiningen, hvor sterke menneskelige hensyn eller tilknytning til riket skjønnsmessig veies opp mot innvandringspolitiske hensyn. Når innvandringspolitiske hensyn faller bort, vil det bli lettere å få innvilget en søknad.

Regjeringen innførte en egen forskrift for å løse opp i en fastlåst situasjon for en avgrenset gruppe av barn. Samtidig ble det understreket at andre senere ikke vil få samme sjenerøse behandling.