1,28 milliarder til norskopplæring for voksne innvandrere

0Shares

Siden timegrensene ble utvidet i 1998, har deltakelsen i opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere økt hvert år. Mens det i 1998 var om lag 17 000 deltakere i norskopplæringen, var deltakerantallet i 2003 økt til om lag 29 000. Dette til tross for at tilskudd til norskopplæring for asylsøkere falt bort fra 2003. Videre synes innføring av introduksjonsprogram for innvandrere å gjøre norskopplæringen mer intensiv.

– Å legge til rette for at innvandrerne lærer språket er også viktig for at samfunnet skal få del i ressurser og erfaringer de har med seg. Det er ikke minst viktig at både far og mor mestrer norsk og har kjennskap til det norske samfunnet for at de skal kunne følge opp skolegangen til barna og fylle sin rolle som foreldre i Norge. Ved at 59 prosent av deltakerne i norskopplæringen er kvinner, gir ordningen et viktig bidrag til dette, sier Erna Solberg.

Regjeringen har også fremmet et lovforslag som nå er til behandling i Stortinget, om å lovfeste rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.