Minoritetsungdom og høyere utdanning

0Shares

Svært mange av HiO og UiOs studenter kommer fra østlandsregionen. En stor andel av innvandrerbefolkningen med ikke-vestlig bakgrunn bor i Oslo (47%). Disse gruppene utgjør 11 % av folketallet i hovedstaden. I 1997 var det noe under 100 000 barn/ungdom i Oslo mellom 0-17 år, hvorav hele 23 % har minoritetsbakgrunn. Det følger av dette at ungdom med innvandrerbakgrunn representerer et svært viktig rekrutteringspotensiale for disse to institusjonene.

For det norske samfunnet er det viktig å få til en god integrering av minoritetsungdom i samfunnslivet, samtidig som arbeidsmarkedet har behov for kvalifisert arbeidskraft. Gruppen mener at det helt klart er et behov for å legge forholdene bedre til rette for at flere ungdommer med minoritetsbakgrunn kan ta høyere utdanning.

Minoritetsungdom opplever imidlertid mange barrierer mot å ta høyere utdanning. Dette kan være barrierer av økonomisk art som for eksempel økonomiske forpliktelser overfor familier.

Den viktigste barrieren er trolig likevel at for mange ungdommer med innvandrerbakgrunn er det vanskelig å mestre den norske skolen, ifølge gruppen. Overgangen fra ungdomsskolen til videregående skole er en viktig flaskehals. Sammenlignet med norsk ungdom er det betydelig færre ungdommer med minoritetsbakgrunn som begynner på en allmennfaglig linje på videregående skole. Det er også et større frafall blant innvandrerungdommen i løpet av videregående skole.

Konferanse om minoritetsungdom og høyere utdanning: På vei mot flerkulturelle utdanningsinstitusjoner?

Tirsdag 27. november 2001, Universitetet i Oslo.
Arrangør: Universitetet i Oslo/Høgskolen i Oslo

På meldingsfrist 15. november.
Påmelding til konsulent Wenche Fricker, tel. 22 85 63 56 E-post: [email protected]

Mer informasjon og program