Lavere ledighet blant innvandrere

I de fleste innvandrergrupper, både vestlige og ikke-vestlige, framkommer en svak nedgang i registrert ledighet siste år på rundt 0,5 prosentpoeng. Gruppen fra Sør- og Mellom-Amerika var eneste unntak med uendret ledighet. Størst nedgang finner vi blant innvandrere fra Øst-Europa med 0,7 prosentpoeng.

Nedgangen i registrert ledighet gjorde seg også dette kvartalet kun gjeldende blant menn, både i hele befolkningen og blant innvandrerne, med respektive 0,5 og 0,8 prosentpoeng. Blant kvinner var det derimot en svak økning

Over 18 prosent ledige blant de fra Afrika

Innvandrere fra Afrika ligger fortsatt høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet med 18,6 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 13,2 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika lå omtrent på samme nivå, med henholdsvis 10,3 og 11,2 prosent.

Den høye ledigheten blant de fra Afrika må ses på bakgrunn av en relativt større andel flyktninger med kortere botid i denne gruppen enn i de øvrige ikke-vestlige gruppene. Dette gjelder spesielt flyktninger fra Somalia.

Nærmere 30 prosent av de på ordinære tiltak er innvandrere

Antall innvandrere som deltok på ordinære arbeidsmarkedstiltak gikk ned fra 6 241 i februar 2004 til 5 050 i februar 2005. Disse utgjorde 28 prosent av alle deltakerne siste kvartal, og de bestod i alt vesentlig av ikke-vestlige innvandrere. Målt i prosent av innvandrerbefolkningen, gikk deltakerandelen ned fra 2,4 til 1,9 prosent. I hele befolkningen gikk denne andelen ned fra 0,6 til 0,5 prosent. Innvandrere fra Afrika hadde den høyeste deltakerandelen med 3,4 prosent. Ellers hadde innvandrere fra Asia og Øst-Europa andeler på respektive 2,5 og 2,2 prosent.