Fortsatt høy arbeidsledighet blant innvandrere

0Shares

Innvandrere fra Afrika ligger fortsatt høyest når det gjelder registrert arbeidsledighet med 19,3 prosent. Ellers finner vi en arbeidsledighet på 13,1 prosent blant innvandrere fra Asia, mens de fra Sør- og Mellom-Amerika lå på 10,6 prosent. Innvandrere fra Øst-Europa hadde totalt en ledighet på 10,1 prosent. Nordiske innvandrere lå som vanlig lavest med 4,0 prosent ledige, tett etterfulgt av de fra resten av Vest-Europa som hadde 4,1 prosent.

Den høye ledigheten blant innvandrere fra Afrika må ses på bakgrunn av en relativt større andel flyktninger med kortere botid i denne gruppen enn i de øvrige ikke-vestlige gruppene. Dette gjelder spesielt flyktninger fra Somalia, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Tilnærming mellom menn og kvinner

Innvandrermenn hadde størst nedgang i registrert ledighet med 1,3 prosentpoeng fra 3. kvartal 2004 til 3. kvartal 2005. Blant innvandrerkvinner var nedgangen på 0,5 prosentpoeng. Denne utviklingen har medført en viss tilnærming mellom ledigheten til menn og kvinner i innvandrerbefolkningen der andelene per 3. kvartal i år var henholdsvis 9,9 og 9,8 prosent. Tradisjonelt har innvandrermenn hatt markant høyere registrert ledighet enn innvandrerkvinner. I hele befolkningen er det nå kvinner som har høyest registrert ledighet med 3,8 prosent, kontra 3,6 prosent blant menn.


Flest registrert ledige med fire til sju års botid

Fordelinger etter botid viser høyest registrert arbeidsledighet i gruppen med botid på mellom fire og seks år. Ledigheten for disse i 3. kvartal i år var 3,4 prosentpoeng høyere enn blant dem med kortest botid på under fire år – 9,5 kontra 6,4 prosent (NB: Beregnet i prosent av befolkningen). Denne tendensen er ganske stabil og gjør seg gjeldende i alle innvandrergruppene, men er sterkest blant de ikke-vestlige. Dette henger høyst sannsynlig sammen med at mange nyankomne innvandrere (som regel flyktninger) går gjennom en periode med både norskopplæring og eventuelle kvalifiseringstiltak før de gjør seg gjeldende som arbeidssøkere. I gruppen med sju års botid og mer ser vi at den registrerte ledigheten går ned igjen – fra 9,5 til 5,6 prosent, men det finner imidlertid ikke sted noen utjevning mellom innvandrernasjonalitetene som følge av dette. Innvandrere fra Afrika har fortsatt høyest ledighet, og det går fremdeles et markant skille mellom de vestlige og de ikke-vestlige.

34 prosent av de på ordinære tiltak er innvandrere

2 818 innvandrere var registrert som deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak i 3. kvartal 2005. I forhold til 3. kvartal året før var det bare en marginal økning på 64 personer. Totalt deltok 8 181 personer på slike tiltak, noe som var en nedgang på over 1 800 i forhold til 3. kvartal året før. Innvandrere utgjorde 34 prosent av alle deltakere på ordinære arbeidsmarkedstiltak. Målt i prosent av befolkningen hadde innvandrere en deltakerandel på 1,0. I befolkningen totalt lå denne andelen på 0,2 prosent. Innvandrere fra Afrika hadde den høyeste deltakerandelen med 1,9 prosent. Ellers hadde innvandrere fra Asia en andel på 1,4 prosent. De fra Øst-Europa og Sør- og Mellom-Amerika hadde hver en andel på 1,0 prosent. De vestlige innvandrerne er marginale grupper i denne sammenheng med en deltakerandel omtrent på nivå med befolkningen totalt.


De fylkesvise tallene viser ellers at Telemark hadde høyeste deltakerandel blant innvandrere med 1,9 prosent. Lavest andel finner vi i Nordland med 0,5 prosent.