Kutt i tilskudd til ekstra opplæring for språkelige minoritetselever

0Shares

Konferansen ble arrangert av Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo. Tema for konferansen var “Hva bør gjøres for å tilpasse norsk skole til den flerkulturelle virkeligheten”.

Statsråd Kristin Clemet holdt foredrag om hvordan norske skolemyndigheter forholder seg til det flerkulturelle samfunnet.

– Ser vi på elevenes faglige prestasjoner, viser studier at uforholdsmessig mange med innvandrerbakgrunn har faglige problemer på skolen. Dette gjelder i alle de viktigste teorifagene. De faglige problemene knytter seg ikke minst til språklige forhold. Selv om de minoritetsspråklige elevene klarer seg bra når det gjelder dagligtale, blir språkproblemene synlige når det konkrete skal gjøres om til mer komplekse og abstrakte begreper, sa Clemet.

I 1990 var det minoritetsspråklige elever ved hver tredje grunnskole i landet. Disse skolene var stort sett konsentrert til de store byene. I dag – 10 år senere – har mer enn 2 av 3 grunnskoler minoritetsspråklige elever.

Studien, som er foretatt av OECD’s internasjonale program for studentevaluering (PISA) viser at det er større forskjeller i Norge enn i mange andre land mellom de beste og de svakeste elevene, og norske elever mener lærerne i liten grad stiller krav til dem.

I Norge betyr bosted og hjemmets økonomi lite for ungdommenes kunnskapsnivå, men det er en tydelig sammenheng mellom prestasjoner og familiebakgrunn.

– Forskning viser at tospråklig opplæring fra og med 1. klasse er den beste måten å sikre at alle elever forstår og kan gjøre seg forstått slik at de kan tilegne seg faglige kunnskaper. Dette ligger til grunn for departementets forskrift, som gir minoritetsspråklige elever rett til nødvendig morsmålsopplæring, tospråklig fagopplæring og særskilt norskopplæring til de har tilstrekkelige kunnskaper i norsk til å følge den vanlige opplæringen i skolen, sa Clemet videre.

Samtidig blir tilskuddet til opplæring for språklige minoriteter i grunnskolen redusert med 12 millioner kroner.