Stortingsmelding om integrering takk!

Integreringsspørsmålet står sentralt i innvandringspolitikken i dag. Men til tross for at dette er og blir et sentralt tema i tiden fremover, har vi fortsatt ikke en et utvalg som jobber med integreringsspørsmål.

Som samler inn informasjon, dokumentasjon, utarbeider og jobber med integreringsspørsmål. Vi har heller ikke en stortingsmelding om integrering! Hvordan skal man definere integrering på arbeidsmarkedet, boligmarkedet, skolen, sosialt arbeid, samfunnet generelt osv…?

Det virker som om hvert parti har sin definisjon av integrering. Noen politikere definerer integrering som et toveis ansvar, hvor den enkelte innvandrer skal i tillegg til å følge norske lover og regler – også må respektere og integrere visse normer og verdier som er dominerende i det norske samfunnet. Samtidig som man også legger vekt på at samfunnet legger forholdene til rette for den enkelte innvandrer til å kunne utøve sine rettigheter og plikter. Som for eksempel nulltoleranse mot rasisme, like rettigheter på arbeidsmarkedet og bekjempelse av den sosiale underklasse der innvandrere er overrepresentert.

Andre derimot har helt annen måte å gripe fatt i integreringsspørsmålet. Man tar utgangspunkt i tvangsekteskap, omskjæring, vold, kriminalitet og manglende språkkompetanse i norsk. Noen velger til og med å definere alle mennesker som har ikke-vestlig bakgrunn som muslimer. (En gruppe mennesker som etter mitt syn blir kronisk mobbet). Man tar utgangspunkt i det ekstreme når man definerer innvandrere og deres kulturelle og religiøse bakgrunn. Når politikere og majoritetssamfunnet fokusere på fundamentalisme og de ekstreme tradisjonene, tenker de da på integrering, eller ønsker de rett og slett, assimilering og diskriminering? Å spille på slike fordommer skaper bare avstander mellom mennesker. Vi skal bekjempe tvangsekteskap, omskjæring, vold, kriminalitet, seksuelle overgrep, pedofili, kvinneundertrykkelse også videre, men da skal man sette i gang sær tiltak som tar utgangspunkt i brudd på norsk lov og menneskerettigheter. Det er straffer knyttet til alle disse handlingene som er nevnt ovenfor, det er ikke generelle integreringstiltak som skal gjelde alle minoriteter og alle innvandere.

Når minoritetens personer i maktposisjoner bruker samme ekstreme handlinger for å definere det norske samfunnet, ønsker de deltakelse og likeverd, eller ønsker de segregering og diskriminering?