Politiet må ha hele folkets tillit

0Shares
Latest posts by Beate Gangås Likestillings- og diskrimingeringsombud (see all)

Torsdag 7. september 2006 døde Eugene Obiora under en pågripelse. Spesialenheten for politisaker besluttet denne uken å henlegge saken mot fire politimenn som var involvert da Obiora døde. Henleggelsen er påklaget til Riksadvokaten som nå skal vurdere saken. Som ombud er jeg svært opptatt av at denne saken belyses nøye, og at den får en videre behandling som er i samsvar med dens dypt alvorlige karakter.

Jeg kan verken ta stilling til bevisene i saken eller mene noe om påtalemyndighetens henleggelsesbeslutning. Men jeg vil påpeke betydningen av nettopp åpenhet som en viktig faktor for å skape tillit.

Etniske minoriteter føler ikke alltid denne tilliten til politiet. Senter mot etnisk diskriminering, som nå er en del av Likestillings- og diskrimineringsombudet, fikk mange henvendelser som gjaldt politiet. Ofte dreide det seg om urettmessig mistanke om straffbar handling, pågripelse og arrest. Politiets maktbruk ble i noen tilfeller oppfattet som unødvendig hardhendt og mange savnet skikkelig forklaring både på innbringelse og eventuelt etterfølgende forelegg.

Politiet har i perioden 2001 til 2006 fulgt opp regjeringens handlingsplan mot rasisme og diskriminering. Politiets ledelse har tatt tak i problemene og definert behov for opplæring, rekruttering og klagemuligheter. Ombudet arrangerte i vår et seminar med politiet og etniske minoriteter om disse problemene. Vi opplever at ledere i politiet viser en seriøs holdning og forplikter seg til å bidra til bedring. Men vi har også kjennskap til at folk har opplevd at polititjenestemenn opptrer på måter som er i strid med både ledelsens holdninger og eksisterende planer. Det skaper ikke den nødvendige tilliten for at et rettssamfunn skal fungere godt.

Den dagen enkeltpersoner opplever en trussel, et ran, en voldtekt eller blir utsatt for tvangsekteskap, må de ha tillit til at politiet håndterer saken på en profesjonell måte. I motsatt fall vil politiet svikte når det gjelder oppklaring og straffeforfølging av grove forbrytelser. Politiet er helt avhengig av publikums tillit for å kunne utføre sin lovpålagte jobb – gode vitneforklaringer, tips om alvorlige lovbrudd og samarbeid når de håndterer kriser. Da må tilliten fra begge parter være på plass.

Hvordan skape denne tilliten? Jeg mener åpenhet er helt vesentlig. I Obiorasaken henla Spesialenheten saken på grunn av bevisets stilling for tre av polititjenestemennene. I en situasjon hvor vi opplever at mange fra minoritetsmiljøene signaliserer mistillit til politiet, ville det ikke da vært bedre for alle berørte, også polititjenestemennene, om saken ble behandlet av domstolene?

Jeg vil anbefale at det i den videre behandlingen av denne type saker legges vekt på å sikre innsyn og skape grobunn for tillit i forhold til politiets viktige arbeid. Dette vil sikre tryggheten for borgerne. En av politiets oppgaver er å utøve makt når det er påkrevd. Da er et er helt avgjørende for tilliten i befolkningen at maktbruken er forståelig for alle.