Ja til flere uavhengige granskninger

 
Foto: Fanney Antonsdottir
22. juli-rapporten har avslørt omfattende mangler i gjennomføringen av vedtatte tiltak, svakheter i det strukturelle og det organisatoriske i Justisdepartementet, Politidirektoratet og ellers i det statlige og kommunale apparatet. Men er dette noe som er særegent bare for politisektoren?
0Shares

Sammenliknet med andre land har Norge et bra politi, helsevesen, skole og utlendingsfelt. Men det betyr nødvendigvis ikke at vi er fri for feil. Nettopp derfor kunne 22. juli finne sted.

Helsetilsynet er blitt kritisert for å ikke være uavhengig nok. Også pasientklagenemnda som henter inn ekspertuttalelser, er blitt kritisert for å ikke benytte seg av eksperter utenfor Norden hvor de fleste vet om eller kjenner hverandre innen for enkelte spesialfelt.

Unaturlige dødsfall

”Udyret” som 22.juli rapporten avdekket i politifeltet er ikke unikt. Samme udyr finnes på mange andre sektorer.

VG meldte denne uken at på halvannet år har politiet blitt varslet om 11 unaturlige dødsfall ved Akershus universitetssykehus (Ahus). Politiet etterforsker tre barnedødsfall. Ved unaturlig død har sykehuset plikt til å varsle politiet. Minst tre unaturlige dødsfall og rundt 20 skader kan knyttes til uforsvarlig behandling fra januar til september i 2011, ifølge fylkeslege Petter Schou i Oslo og Akershus. Det manglet 1-6 sykepleiere per vakt – det er mye, tilføyer han.

Det ser ut til at sykehussammenslåingen har kostet liv på Ahus. 160000 pasienter ble flyttet over til Ahus, men det ble ikke sørget for at tilstrekkelig antall ansatte leger og sykepleiere fulgte med. Hadde det blitt nedsatt en uavhengig granskning på helsefeltet, ville det blitt oppdaget like mange svakheter, om ikke flere og grove.

Gjelder flere sektorer

Andre områder vi ville oppdaget mangler i gjennomføringsevne og svakheter i det strukturelle, er på utlendingsfeltet, i skolesektoren, Statoil, Telenor osv, i styringen av asylfeltet, i nedleggelsen av lokalsykehus, i Telenors salg av TV 2. Vi trenger nok ikke mer politisk styring, men derimot bedre målstyring. ”Udyret” som 22. juli-rapporten avdekket i politiet er ikke unikt. Samme udyr finnes på mange andre sektorer.

Undersøk oftere!

Når en uavhengig kommisjon undersøker alle ledd, nivåer og intervjuer ulike mennesker i en sektor, vil det alltid kunne finne forbedringspotensiale. Men det er ytterst sjelden vi har uavhengige undersøkelser. Ofte er det departementet selv som nedsetter slike kommisjoner og de er ofte ikke helt uavhengige. Dessuten blir mandatet så snevert at den ikke undersøker hvordan avgjørelser blir tatt og gjennomført på politisk nivå slik det ble gjort i 22. juli-rapporten.

Rapporten kan leses som en dyster debattliste for norske politikere. Noen debatter tones ned, som konkurransen mellom åpenhet og sikkerhet. Noen er nevnt, mange allerede påbegynt. En av debattene bør være behovet for uavhengige granskninger på flere felt, med jevne mellomrom.