Det er steile fronter i debatten om endring av samenes status til «det samiske folk, som urfolk».
Foto: Regjeringen.no
FNs definisjon av «urfolk» tar utgangspunkt urfolks nåtidige situasjon. Regjeringen definerer dog samer som urfolk basert på gammel historie, skriver Jarl Hellesvik i dette innlegget. 
Jarl Hellesvik
Latest posts by Jarl Hellesvik (see all)

[Red.anm.
Følgende innlegg er del av debatten omkring et lovforslag som har til hensikt å endre ordlyden i en eksisterende lov, slik at samer nå vil defineres som «urfolk» Krefter som er imot forslaget, herunder kvener og norskfinner, opplever at endring av ordlyden gir samer fortrinn og undergraver andre minoriteter. Se blant annet innlegg av Kvensk Finsk Riksforbund.]

Det som Regjeringen i Norge omtaler som urfolk, blir i FN-systemet omtalt som «indigenous peoples». (Indigenous betyr innfødte.)  Hva som kjennetegner de gruppene som FN omtaler som «indigenous peoples» informeres det om på FN sin hjemmeside. Regjeringen hevder at samene i Norge er en slik befolkningsgruppe, altså «urfolk».

FN ser slik på det:

Hvem er «indigenous peoples» ifølge FN? (Følgende er hentet fra FNs nettsider og oversatt til norsk)

«Indigenous peoples» er etterkommere til befolkningsgrupper som hadde unike, kulturelle trekk – og de er utøvere av unike kulturer og måter å forholde seg til mennesker og miljøet på. De har beholdt sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn som er forskjellige fra de dominerende samfunnene de lever i. Til tross for deres kulturelle forskjeller innbyrdes, deler «indigenous peoples» fra hele verden, felles problemer som er knyttet til beskyttelsen av deres rettigheter som distinkte mennesker.

«Indigenous peoples» har søkt anerkjennelse av deres identitet, livsstil og deres rett til tradisjonelle landområder, territorier og naturressurser i årevis, men gjennom historien har deres rettigheter alltid blitt krenket. «Indigenous peoples» er i dag uten tvil blant de mest vanskeligstilte og sårbare menneskegruppene i verden. Det internasjonale samfunnet anerkjenner nå at det kreves spesielle tiltak for å beskytte deres rettigheter og opprettholde deres distinkte kulturer og livsstil. 

Naturlig og nødvendig å stille følgende spørsmål:

  1. Er samene i Norge utøvere av en unik kultur?
  2. Forholder samene i Norge seg til mennesker og miljøet på en unik måte?
  3. Har samene i Norge «beholdt sosiale, kulturelle, økonomiske og politiske kjennetegn som er forskjellige fra de dominerende samfunnene de lever i.»?
  4. Er samene i Norge «i dag uten tvil blant de mest vanskeligstilte og sårbare menneskegruppene i verden.»?

Hvem vil svare ja til ett eller flere av disse spørsmålene?

Norsk tolkning avviker fra den internasjonale

Den norske regjeringen definerer samene i Norge som «indigenous peoples»/«urfolk». Den begrunner dette med at de er etterkommere av en befolkningsgruppe (samer) som bodde i Norge da Norges statsgrenser ble trukket. Regjeringen har dette historiske elementet som sitt eneste kriterium, mens FN fokuserer som en kan se, på nåsituasjonen. Den norske regjeringens forståelse avviker derfor fundamentalt fra det som er den internasjonale forståelsen.

FN fokuserer, som en kan se, på nåsituasjonen

Gir samer særrettigheter

Norske myndigheter nekter plent å vurdere samenes nåsituasjon i Norge når de begrunner at samene i Norge er «indigenous peoples»/«urfolk»  og dermed er berettiget til å bli tildelt de omfattende særrettigheter som følger av det.

Gjør norske myndigheter dette fordi at de er pinlig klar over at samene i Norge ikke oppfyller de betingelsene som FN legger til grunn?

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.