– Martin Luther King jr. hadde ett og annet å fare med da han påpekte det destruktive i segregeringens natur.
Foto: Privat
Det er flott å verne om samene, men å gjøre dem til et separat folk åpner for å gi dem fordeler andre minoriteter ikke vil få. Det er en farlig utvikling, skriver Rune Bjerkli i dette innlegget. 
200Shares
Om kvener og norskfinner: 
En stor andel av befolkningen i Norge har østersjøfinske aner. Spesielt i Troms og Finnmark har det i all historisk tid vært en finsk og kvensktalende befolkning som har hatt hele Nordkalotten som sitt interesseområde. Kvener og finner nevnes mellom annet i den første samtidsberetningen til Ottar fra Hålogaland på 800-tallet. I dag regnes kvener og norskfinner blant Norges nasjonale minoriteter. En folkegruppe med lang tilhørighet til landet og som har rettigheter til å bevare sitt språk og kultur gjennom flere internasjonale forpliktelser som Norge har inngått. Den viktigste er FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter artikkel 26 og 27 som også er inkorporert i Menneskerettsloven i norsk lov. Derfor har blant annet grunnskoleelever i det nordligste fylke rett til språkundervisning i finsk eller kvensk.

Artikkelserie om kvener og norskfinner, del 1.
– Les også del 2, «
Historien bak norske myndigheters positive diskriminering av samer» her.

I 1964 fikk Martin Luther King jr. utdelt Nobels fredspris for sin ikke-voldelige protestbevegelse. Dette er muligens den mest berømte og viktigste fredspris som noensinne har blitt utdelt. I Kings berømte «I have a dream»-tale i 1963 snakket han mot segregering: «Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice». Noen av våre fremste ledere vil nå innføre en norsk grunnlov som i praksis blir segregerende. Vi vil ikke være i stand til å si «vi» igjen.

Grunnlovsparagraf 108 har man, uten hell, flere ganger i det siste tiåret prøvd å endre. Rett før sommerferien ble det opprettet et nytt lovforslag om å dele inn det norske folk – i to folk. 

Dagens paragraf lyder slik:

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Forslag til ny paragraf er slik:

Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at det samiske folk, som urfolk, kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.

Kvensk og norskfinsk folkegruppe faller ut

Stortingsrepresentantene som legger frem forslaget sier endringen ikke vil utgjøre noen forskjell. 

Men, endringen vil ha omveltende effekt. Der det tidligere har vært lettsindig positiv diskriminering av en folkegruppe i Norge, så skal nå diskrimineringen lovfestes i grunnloven.

Lovforslaget som forvandler samer fra «folkegruppe» til «folk» utgjør en markant juridisk forskjell. FNs internasjonale konvensjon om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter (ØSK) sier at «Alle folk har selvbestemmelsesrett».

Å forandre lovteksten om samene fra å være «folkegruppe» til «folk» har derfor store konsekvenser. Med loven i hånd vil etterhvert Sametinget bli en lovgivende forsamling. Sametinget vil da kunne ta avgjørelser som i praksis kan berøre hele landet, i alle fall ned til Innlandet fylke. 

Og her er vi ved sakens kjerne, for merk også at det utelukkende er samer som nå blir til «folk» – mens den kvenske og norskfinske folkegruppen, omfattet av ordlyden i dagens paragraf ikke nevnes.

Kvener/norskfinner nedprioritert

Etter andre verdenskrig ble det fokus på menneskerettigheter. Utryddelser av folkegrupper på grunn av deres etnisitet ble definert som galskap: Det skal ikke være lov å diskriminere – at du ikke får lov til noe på grunn av din etnisitet. Ei heller er det lov å diskriminere positivt – at du får lov til noe på grunn av din etnisitet.

Kvener og norskfinner ble betraktet som en fare for den norske stat – de var potensielle finlendere

I Norge er det altså folkegruppen samer som opplever å bli positivt diskriminert av myndighetene. Myndighetene har sørget for at samene har fått Sametinget (som i utgangspunktet skal være rådgivende), egne skoler, egne rettsregler, egne helsetjenester, og egne medier (som daglig forer opinionen til å sympatisere med samene, som for mange derfor oppleves som Norges eneste nevneverdige gruppe som skille ser fra den øvrige befolkningen). 

Enn så lenge har disse tiltakene vært i lokalområder der samer stort sett er i flertall. 

Den historiske bakgrunnen for den positive diskrimineringen er at samene skal ha blitt fraranet sitt samfunnsliv da nasjonalstaten Norge ble til, i tiden 1600 – 1814, og at samene er et såkalt urfolk.

Den kvenske og norskfinske folkegruppen holdt dog til i de samme områdene som samene og nordmennene. Men, disse har ikke fått liknende status, og goder av myndighetene. Nordmenn og samer har beholdt sitt språk og kultur, mens kvener og norskfinner  mer eller mindre har mistet sitt språk og sin kultur. 

Kvener og norskfinner ble betraktet som en fare for den norske stat – de var potensielle finlendere.

En grov forskjellsbehandling mellom samer og kvener og norskfinner har kunnet pågå over lang tid fordi Troms og Finnmark er tynt befolket og det ligger langt unna der hovedtyngden av Norges befolkning og myndighetsutøvelse befinner seg. Det er få som vet at det i det hele tatt finnes en kvensk og norskfinsk folkegruppe i nord som er fornorsket til det ugjenkjennelige. Det er så lett å falle ukritisk i standardmodus: Samene er «urfolk» og vi må støtte dem. 

Brutal endring foregår i stillhet

Norske myndighetene lar  i praksis befolkningen bli inndelt i forskjellige verdikategorier: 

  1. Samer («Urfolk»)
  2. Etniske nordmenn og andre skandinaver (Majoritetsbefolkningen)
  3. Nylige innvandret befolkning («innvandrere»)
  4. Kvener og norskfinner, jøder, tater/romani, røm/sigøyner, skogfinner (nasjonale minoriteter)

Konkret jobbes det allerede med å tilby samiske helsetjenester over hele landet fordi «norsk» helsepersonell ikke forstår samisk språk og kultur: «Dette kan føre til dårligere behandling og feil behandling». Hvis Norge går fra å være ett folk til to folk, så viser dette eksemplet at vi får ett norsk og ett samisk helsevesen. Grunnlovsendring vil bane veien for flere slike todelte løsninger. Dette er en prinsipiell og fundamental endring av landet som foregår uten debatt.

Det er vel og bra at samene får gode helsetjenester, problemet er at det skal alle andre også ha. Jeg vil anta at det finnes etniske grupper i Norge som har langt større utfordringer i å bli forstått på legekontorene enn det samene har. Samene i Norge kan påstå at som minoritet kjemper de for alle minoriteter. Som representant for kvener og norskfinner så kan jeg med sikkerhet si at samene kjemper for sitt eget. I Finland og Sverige inkluderer lignende grunnlovsparagraf også andre etniske grupper i tillegg til samene.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.