Oslo 2023? – Nei, Oslo 1981. For samene er ikke undertrykkelse noe som startet i år. De har sagt ifra mange ganger tidligere også, for døve ører, skriver artikkelforfatteren.
Foto: Niillas A. Som­by
Ledende politikere mangler forståelse for grunnleggende menneskerettigheter, skriver Simen Bondevik i dette innlegget. 

De siste dagene har aktivistene som demonstrerer mot vindparkene på Fosen fått bred oppmerksomhet. Over 500 dager etter at Høyesterett slo fast at vindturbinene i reindriftsområdene på Fosen var i strid med menneskerettighetene og samers rett til kulturutøvelse, har Regjeringen fremdeles ikke foretatt seg noe av betydning.

Historieløst av politikerne

Det er nesten ikke til å tro. En regjering som i sin egen plattform sier at «Norge skal være et foregangsland når det gjelder urfolks rettigheter» undertrykker og diskriminerer samene. Fine ord i et dokument er fullstendig betydningsløse når de ikke gir utslag i praktisk politikk.

Jeg skammer meg over å bo i et land som bryter menneskerettighetene og aktivt undertrykker vår egen urbefolkning. En skulle forvente at landets ledende politikere hadde lært av den vonde historien vi har med diskriminerende politikk overfor samene, men nei.

Dette er Alta-saken – igjen

Ikke en gang en tydelig høyesterettsdom er nok for at Jonas Gahr Støre og resten av regjeringen respekterer det samiske folks grunnleggende rett til kulturutøvelse. Selvsagt bærer også tidligere regjeringer et ansvar her, som i sin tid godkjente vindmølleparkene, men det er dagens regjering som har muligheten til å handle nå.

Tiden for kolonialisering burde vært forbi for lenge siden. Men her sitter vi altså i 2023 med en sosialdemokratisk regjering som ikke evner å vise nødvendig handlekraft. 

Grunnlovens paragraf 108 slår fast at «Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.» Ved å la vindmøllene stå i reindriftsområdene bryter regjeringen dette.

Fine ord i et dokument er fullstendig betydningsløse når de ikke gir utslag i praktisk politikk

Leder i NSR-Nuorat, ungdomsorganisasjonen til Norske Samers Riksforbund, Elle Nystad, har helt rett når hun drar paralleller til Alta-saken og dertil hørende sultestreik og aksjoner på starten av 1980-tallet. Saken som skulle være vendepunktet for samers rettigheter. Men Fosen-saken viser at vi har en fryktelig lang vei igjen å gå. Staten er i ferd med å rive bort livsgrunnlaget til fremtidige samiske generasjoner

Menneskerettigheter må sikres

Å stoppe klimakrisen har alltid vært en av mine hjertesaker. Jeg mener at vi trenger en massiv satsing på fornybar energi og en gradvis utfasing av olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel. Men å tråkke på vår egen urbefolkning er virkelig ikke måten å gjøre det på.

Det er fullt mulig å bygge ut fornybar energi i Norge uten å bryte menneskerettighetene. Men det forutsetter grunnleggende rettighetsforståelse fra våre ledende politikere. Og om de ikke forstår det selv, så er de nødt til å lytte når både Høyesterett og Norges institusjon for menneskerettigheter ettertrykkelig slår fast at menneskerettighetene tydelig brytes.

Fosen-utbyggingen har vært en varslet katastrofe fra start til slutt. Dessverre kan vi ikke endre fortiden, men våre ledende politikere har all mulighet til å bestemme hva slags fremtid vi får. Regjeringen må rive vindmøllene på Fosen nå, beklage til det samiske folket og sikre at noe slikt aldri skjer igjen. Urfolks rettigheter er menneskerettigheter.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.