Norske myndigheters forvirring rundt hvorvidt frisøren Farid fra Krokstadelva er araber eller kurder, hvilket han selv også har vært usikker på, kan nå føre til at han deporteres fra Norge.
Foto: Silje Holter
Uviktige detaljer rundt klantilhørigheten til en mann fra Krokstadelva kan føre til mannens deportering fra Norge, skriver Bjørn Norman og Theo Koritzinsky i dette innlegget.
996Shares
Bjørn Norman (20) og Theo Koritzinsky (81)


Bjørn Norman og Theo Koritzinsky

Farid Yusuf Dirbas er en godt kjent og elsket frisør bak salongen Nikko’s Frisør i Krokstadelva ved Drammen. Selv om han har bodd her i 15 år og ikke har foretatt seg noe galt, risikerer han utvisning.

Aggressiv assimileringspolitikk

Farid er født i Mosul Nineveh i Nord-Irak, en arabisk by der han gikk på arabisk skole. Han opplyste derfor i asylintervjuet at han var født og oppvokst araber fra Mosul Nineveh i Nord-Irak. 

Det Farid ikke visste, som UNE begrunner utvisningen med, er at Farids foreldre hadde kurdisk bakgrunn fra Nord-Irak.

Folkegrupper med kurdisk etnisitet har vært tvangsassimilert i landene de bor i. Deriblant i Irak, der Saddam Hussein var kjent for en hardhendt assimileringspolitikk overfor kurdere, slik at de «ble arabere». 

Dette var en enda mer aggressiv assimilering enn fornorskningspolitikken overfor samene og den nasjonale minoriteten kvenene, der flere nordmenn fant ut at de hadde røtter de ikke visste om. 

Har ikke kunnet påvirke irakiske myndigheters stempling

Farid Yusuf Dirbas kan ikke holdes ansvarlig for det han ikke vet, det som kan kobles til Iraks assimileringspolitikk. 

Farid har saksøkt staten med påstand om at UNEs vedtak er ugyldig. Han bistås av advokatfirmaet Tveter & Kløvfjell, som skal føre saken for Oslo tingrett i dag, den 26. og i morgen, den 27. april. 

Farid Yusuf Dirbas kan ikke holdes ansvarlig for det han ikke vet, det som kan kobles til Iraks assimileringspolitikk. 

Varselet om utkastelse er begrunnet med en forholdsmessighetsvurdering. Vurderingen legger ikke vekt på botid i de sakene hvor UNE mener botiden er opparbeidet på uriktig grunnlag. Farid risikerer utvisning uten å ha gjort noe galt – på grunn av noe han ikke har kunnet påvirke. Farid har aldri hatt noen innflytelse på hvorvidt han skulle stemples som «araber» eller «kurder». Slik har han heller ikke hatt forutsetning for å kunne spekulere i hvilken av de to tituleringene som var mest fordelaktige.

Risikerer utvisning uten å ha gjort noe galt

Advokatfullmektig Malene Valkvæ Jenssen har Dirbas’ sak og uttrykker i en e-post til oss fortvilelse over situasjonen: 

«Hvis vi ser på rettsutviklingen på dette feltet de siste 30 årene, så ser vi at samfunnsmessige hensyn får stadig større plass, gjerne på bekostning av den enkelte.

Vi har heldigvis hatt en oppmykning med blant annet statsborgerloven § 26 fjerde ledd som ble inntatt i 2020. Den medfører en plikt til å vurdere forholdsmessighet ved tilbakekall av norsk statsborgerskap konkret i hver sak. Her kom det tydelige føringer på at botid, selv om denne var opparbeidet på uriktige opplysninger, skal få betydning i vurderingen.

Dette gjelder dessverre ikke for utlendinger med midlertidig eller permanent oppholdstillatelse, uavhengig av om de i utgangspunktet oppfyller vilkårene for å få norsk statsborgerskap.

Utlendingsloven § 70 sier at en utlending ikke kan utvises dersom det vil være et uforholdsmessig tiltak overfor utlendingen selv eller de nærmeste familiemedlemmene. Paradokset er at botiden og tilknytningen til Norge ikke får noen særlig betydning, så lenge myndighetene mener den er opparbeidet på uriktig grunnlag. 

Det spiller altså ingen rolle om du har vært i Norge i 5 eller 20 år. Det mener jeg er svært alvorlig. Det er regelverket først og fremst som må endres. Jeg mener det er på høy tid at vi gjør noe som samfunn, for dette er rett og slett ikke godt nok.»

Farid risikerer altså utvisning, ved dom etter rettssaken i Oslo tingrett i dag og i morgen, den 26. og 27. april. Selv om han ikke bevisst har gitt ufullstendige opplysninger. Og det er snakk om opplysninger som sånn sett ikke skulle være utslagsgivende i noen tilfeller. Han utvises altså selv om han er helt uskyldig.

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.