Det er ingen tvil om at helsemessige risikoer ved søskenbarnekteskap er en bekymring. Den medisinske forskningen bekrefter dette, og bevissthet rundt problematikken er avgjørende. Likevel er det en annen, og minst like viktig, side ved dette som ofte blir oversett: hvordan vi som samfunn velger å håndtere utfordringen. 

Forbud kan føre til redusert tillit til myndighetene

I slutten av september gikk høringsfristen ut angående forbudet mot søskenbarnekteskap. Mange har ytret sine meninger, og det er tydelig at temaet berører oss. Men i denne debatten må vi huske at tallene viser  en stor nedgang i slike ekteskap i Norge. Med en generell holdningsendring i gang, bør vi da innføre et forbud, eller bør vi snu oss i retning tiltak som kan forsterke denne positive utviklingen? 

Det er viktig å anerkjenne at med økt botid i Norge, tilpasser mange innvandrere seg verdier og praksiser som ligner majoritetsbefolkningens. Dette er en naturlig del av integreringsprosessen. I stedet  for å stigmatisere, burde vi arbeide hånd i hånd med de samfunnslagene hvor slike ekteskap er mer vanlig, og legge til rette for opplysningskampanjer og samtaler. 

Det nylig avholdte kommunevalget belyste en annen bekymring: lav valgdeltakelse blant noen av gruppene som ville blitt mest påvirket av et forbud. Er dette et tegn på mangel på tillit til våre myndigheter og samfunnet som helhet? Å innføre et forbud kan videre føre til en forverring av denne  tilliten. 

Tillit og samarbeid

Tillit er grunnsteinen i ethvert samfunn. Det skaper bånd mellom individer, grupper og  institusjoner. I stedet for å innføre forbud som kan potensielt ødelegge denne tilliten, burde vi heller  jobbe mot å bygge den opp. Vi har et ansvar for å skape et samfunn der alle føler seg hørt, forstått og  akseptert. 

Tillit er grunnsteinen i ethvert samfunn

La oss hente inspirasjon fra hva Norge virkelig er gode på: å bygge broer, skape dialog og forståelse. La oss ikke bli blinde av de utfordringene andre nasjoner møter i integreringsarbeidet, men heller fokusere på de positive tiltakene som kan forsterke det gode arbeidet vi allerede gjør. 

I denne saken, som i mange andre, er det tillit og samarbeid som vil være nøkkelen til suksess. 

Våre leserinnlegg er meningsytringer som gir uttrykk for skribentens holdning. Se her for mer informasjon om hvordan du sender et innlegg til våre debattsider.