Ulike=e?

– en feiring av likhet og ulikhet i tro, livssyn og tilhørighet på Løkka

Dialoggruppen Lokaldialog på Løkka har tatt initiativ til en stor fest i Birkelunden. Vi inviterer alle barn og unge til å fortelle hva de er opptatt av og hva de tror på som borgere på Løkka. Vi inviterer også alle voksne med engasjement for likeverdighet og forskjellighet som positive verdier for lokalsamfunnet til å delta.

Bydelen har i mange år jobbet aktivt for likestilling og likeverd. Dialoggruppen Lokaldialog på Løkka ønsker å bygge videre på det ansatte og politikere i bydelen har jobbet for. Det gjør vi ved å tematisere tros- og livssynsforskjeller som en positiv verdi i offentligheten – særlig i forhold til barn og unge. Vi ønsker å bidra til et klima der forskjeller kan diskuteres, kritiseres og tolereres. Men vi gjør det også fordi vi ønsker å danne motvekt til offentlighetens fiendebilder av for eksempel Islam. Når muslimske barn kan oppleve å bli stilt til ansvar for flaggbrenning i Syria i skolegården på Løkka er det for oss et signal om at noen må nyansere bildet. Barn og unge skal ikke behøve å bære byrden for ekstreme handlinger utført av enkelte voksne.

Dialoggruppen Lokaldialog på Løkka ønsker å være en ressurs i slike situasjoner, men ønsker også å bidra til skape et dypere grunnlag for vennskap gjennom å synliggjøre ulike tros- og livssynsidentiteter og en felles tilhørighet til Løkka. Festen er et av våre bidrag, og vi ønsker å invitere alle på Løkka med på den!

Invitasjonen sendes til barnehagene og barne- og ungdomsskolene i tett tilknytning til Grünerløkka. Vi inviterer også ungdomsklubbene og tros- og livssynssamfunnene til å bidra med kulturinnslag, aktiviteter for barn og unge, boder/stands, mat, gode forslag og deltagelse.

Kl. 15.00-19:00 er det fokus på barna og kl. 19.00- 22:00 på ungdommene. For å melde deg som hjelper, bidragsyter eller for mer informasjon, ta kontakt med Sekretæriatet for Lokadialog ved Dialogsenteret Emmaus.

Enhet for mangfold og integrering er blant samarbeidspartnere og Lokaldialog er i tråd med Oslo kommunes OXLO* -arbeidet. OXLO står for Oslo Extra Large – for en romsligere by, mot rasisme og fordommer.

For mer info:
Anne Anita Lillebø og Steinar Ims
Tlf 22805858. E-post adresse: [email protected]