Minoriteter og fagbevegelse!

0Shares

Fagbevegelsen og LO har ønsket et etnisk likestilt, rettferdig samfunn preget av humanisme og toleranse, uten diskriminering, vold og fordommer. Og mener at alle men¬nesker har lik verdi, og skal derfor ha like rettigheter. Men for å komme dit trenger vi alle, uavhengig av etnisk religiøs bakgrunn til å være med. Forskjellighet og mangfoldighet må bli en ressurs og ikke problem.

Det blir ikke et inkluderende Norge uten en mer solidarisk og inkluderende fagbevegelse. Skal en kollektiv bevegelse overleve over tid, trengs en nøye studie av den nye virkeligheten. Arbeidslivet er blitt tøffere; nye grupper arbeidstakere utgjør større deler av medlemsmassen. Arbeidstakere med minoritetsbakgrunn må inkluderes i marsjen mot et fremtidig solidarisk og sosialistisk Norge. Disse må inviteres til å være med, må lyttes til og deres saker må gis mer oppmerksomhet. De må med i og organisere utvalg og nettverk for å utvikle gode strategier i kampen mot antidemokratiske kapitalkrefter nasjonalt og internasjonalt.
Sosialistisk Verdenskafé stiller disse spørsmålene;

1-Hvordan vi kan rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til å bli;
– medlemmer
– aktivister
– lokale og sentrale tillitsvalgte

2- Hva er hindringer og hva er mulighetene for en slik rekruttering og organisering i dag?

3- Finnes det gode eksempler nasjonalt og internasjonalt?
– ansette folk som kan agitere på arbeidsplassene?
– endre vedtekter og strukturer for å sikre minoritetsrepresentasjon?
– utvikle LOs politikk slik at også minoritetsinteresser sikres?

Innledere
Emrullah Gürsel, tillitsvalgt i Skolenes Landsforbund
Julia Maliszewska, ombudskvinne for polske arbeidere i Oslo bygningsarbeiderforening
Bjørn Halvorsen, tillitsvalgt i NTL i IMDI

LO i farger
Filmvisning v/Karianne Moe, filmregissør
Kommentar v/Ingunn Gjerstad, sekretær for LO i Oslo

Arrangør:
Sosialistisk Verdenskafé, Oslo SVs gruppe for etnisk likestilling i samarbeid med Oslo SVs faglige nettverk og SVs faglige utvalg