Seminar om helseskadelege tradisjonar 5. – 6. november

Arbeidet mot helseskadelege tradisjonar som kjønnslemlesting og tvangsekteskap held fram. BUFetat  region vest, Ressurssenter om vald, traumatiske stress og sjølvmordsførebygging, region vest og fylkesmennene i Sogn og Fjordane og Hordaland inviterer til nytt seminar i 5. - 6. november i Bergen. Påmeldingsfrist: 15. oktober.

Seminaret er ei oppfølging av
tilsvarande seminar i november 2008. Denne gongen
vil vi leggje endå meir vekt på foreldrerettleiing og skulering av
helsepersonell i kommunane.

Målgruppene er helse- og sosialarbeidarar, tilsette i skule og barnehage,
barne- og familievern, politi og andre som gjennom sitt arbeid kan bli
involverte i saker som gjeld kjønnslemlesting og tvangsekteskap.

Stad: Scandic Hotel Bergen City

Konferansen er gratis for alle som deltek.
OBS! Påmelde som ikkje møter, må betale for deltakarutgiftene som
arrangørane har: Dagpakke på 500,-.

Program og påmeldingsskjema finn du her.