Diskriminering på tvers

”Diskriminering på tvers”. Rapport fra et oppsøkende rettsinformasjonsprosjekt om innvandrerkvinners diskrimineringsvern.

Invitasjon til Femm-seminar, også en del av RIKS (forskergruppe om
rettigheter, individer, kultur og samfunn) og Kvinnerettens
seminarrekke

”Diskriminering på tvers”. Rapport fra et oppsøkende rettsinformasjonsprosjekt om innvandrerkvinners diskrimineringsvern.

INNLEDERE: Anne Hellum og Tina Nordstrøm, Avdelingen for kvinnerett, UiO og en representant fra JURK, Juridisk rådgivning for kvinner.

KOMMENTATORER: Professor Jon T. Johnsen ved det juridiske fakultet, Anita Rathor fra Organisasjon mot offentlig diskriminering (OMOD) og leder for kontaktutvalget mellom innvandrerbefolkningen og myndighetene (KIM) ogFakhra Salimi fra MIRA senteret.Representant fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Taran Knudstad fra Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Seminaret vil diskutere formidlingen av rettigheter til innvandrerkvinner. Innen prosjektet fra Formelle til reelle rettigheter har KVIBALD i samarbeid med JURK satt i gang et oppsøkende rettsinformasjonsprosjekt om innvandrerkvinners diskrimineringsvern. Dialogen med ulike grupper innvandrerkvinners som har funnet sted gjennom rettsinformasjonsarbeidet, har gitt innblikk i hva slags diskriminering ulike grupper kvinner opplever.

FAGLIG ANSVARLIGE: Femm-nettverket og Anne Hellum

Linker til seminaret: