Seminar om kvinnelig omskjæring i Tromsø

0Shares

Målgrupper for seminaret er de personer som i sitt daglige virke har kontakt med innvandrere, asylsøkere og flyktninger der kvinnelig omskjæring er et tema og representanter fra grupper der kvinnelig omskjæring praktiseres. Foruten representanter fra brukergrupper er disse aktuelle: ansatte i barnehage, skole/SFO, barnevern, asylmottak, flyktningkontor og helsepersonell.Vi vet at helsestasjonen har en sentral rolle i forhold til asylsøkere og flyktninger. Vi ber derfor spesielt dere som er helsesøstre om hjelp til å formidle dette seminaret til aktuelle personer innen dette arbeidet i deres kommune.I 1995 fikk vi i Norge Lov om forbud mot kjønnslemlestelse. Loven ble fulgt opp med ”Regjeringens handlingsplan mot kjønnslemlestelse”, utgitt av Barne- og familiedepartementet i 2001. Handlingsplanen ble trappet opp i 2003 og flere departementer er involvert i arbeidet, blant annet Helse- og omsorgsdepartementet.


Hovedmålene i handlingsplanen er å:


  • Forebygge kvinnelig omskjæring
  • Sikre god omsorg for de som er omskåretOK — prosjektet (Omsorg og Kunnskap – www.okprosjekt.no) ble etablert for å gjennomføre mange av de tiltak som ble beskrevet i handlingsplanen. Dette prosjektet er nå avsluttet. For å styrke og videreføre dette arbeidet i forhold til helsepersonell ble det høsten 2002 etablert et eget prosjekt under Sosial- og helsedirektoratet. I forbindelse med dette ble det høsten 2003 etablert regionale ressursgrupper 6 fylker, deriblant Troms.Regional ressursgruppe i Troms ønsker med dette seminaret å øke kunnskapen om kvinnelig omskjæring og sette fokus på hvordan denne kulturelle praksis kan forebygges. Fra og med 1.september 2004 ble loven mot kjønnslemlestelse skjerpet med avvergelsesplikt. Vi vil på seminaret også orientere om denne endringen i loven.


Påmelding faxes/sendes til Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Troms v/Ninette Wilhelmsen på vedlagt påmeldingsskjema.


Påmeldingsfrist: 24. januar 2005.Kursavgift: 500,- kroner betales innen 18. februar 2005 til konto: 7694 05 01268 merket med kode: helseavdelingen, 1950-05411


Kursavgift dekker mat og drikke på kurset. De av representantene fra brukergruppene som ikke har et arbeidssted som kan bidra til å dekke utgifter, kan ta kontakt med Helseavdelingen.

Kursavgift, reise og evt hotell må ellers bestilles og dekkes av kursdeltagerne.Påmelding er bindende. Dersom pågangen er stor, kan det være aktuelt å redusere tallet på deltagere fra kommuner som melder på mange. Maks antall deltagere på seminaret er 100.Det er rikelig med parkeringsplasser — parkeringsbevis må hentes i resepsjonen på Polarmiljøsenteret.Vedlagt følger program og påmeldingsskjema.
Invitasjonen og foreløpig program kan også leses på Fylkesmannen i Troms, Helseavdelingen, sitt nettsted www.fylkesmannen.no/Troms


Spørsmål vedrørende seminaret rettes til Barbro Husebye (tlf 77 64 24 75 evt e-post: [email protected] ) eller Ninette Wilhelmsen (tlf 77 64 24 67 evt e-post: [email protected]) ved Helseavdelingen hos Fylkesmannen i Troms.