“Maihaugkonferansen 2005” – menneskerettigheter, migrasjon og mangfold; myter og fakta.

0Shares


Konferansen gjennomføres i samarbeid med Utlendingsdirektoratet Regionkontor Indre Østland, samt fylkesmennene i Hedmark og Buskerud. Sett allerede nå av disse dagene!
Målsetting.

Konferansen er ment som en inspirasjon i det viktige arbeidet med asylsøkeres og flyktningers velferdstilbud. Det er ønskelig å bidra til kompetanseheving og oppdatering på aktuelle temaer, bl. a. det faktum at menneskerettigheter har grunnlovsrang. Konferansen vil ta opp situasjonen både i asylsøkerfasen og for personer som har fått opphold i Norge, samt de såkalt ureturnerbare. Konferansen vil derfor ha interesse for et bredt felt. Vårt håp er at dette vil være med på å styrke det lokale samarbeidet på flyktningfeltet.Årets konferanse

I år vil det spesielt bli lagt opp til en drøfting av de grunnleggende menneskerettighetene og hvordan alle som på en eller annen måte arbeider med saker i tilknytning til flyktninger er menneskerettsaktører. Dette gjelder enten en er ansatt i Utlendingsdirektoratet og behandler søknader om opphold, er ansatt som helsepersonell og skal etterleve plikter om forsvarlighet og oppfylle pasientrettigheter, er ansatt som polititjenestemann og skal effektuere vedtak om utsendelse eller om en er tilsynsmyndighet/klageinstans som skal være rettssikkerhetsgarantist og – overvåker. Bakgrunnen for er bl. a. en rekke saker der det er oppstått alvorlige hendelser etter påståtte forsømmelser i helsetjenesten, som samtidig kan representere menneskerettsbrudd etter at norsk rett har fått innarbeidet internasjonale konvensjoner om grunnleggende menneskerettigheter, med høyere rang enn en rekke bestemmelser i særlover.En dag vil være viet utviklingen av et større kulturelt mangfold i Norge, og hvordan det blir respondert på dette. De tre statsmaktene presse, forvaltning og lovgivere vil bli konfrontert direkte med denne utfordringen, bl. a. gjennom representasjon fra Stortinget og Norsk presseforbund. Innvandrere vil også komme direkte til orde på konferansen.


Detaljprogram og påmeldingsskjema vil bli sendt ut snart.Jørgen Storebakken, 61266108
Tony Heyerdahl, 61266107


Foreløpig program