Sektorsamarbeid for bedre psykisk helse blant beboere i asylmottak

0Shares


Det har vist seg å være en utfordring å forebygge og håndtere psykiske problemer blant beboere i asylmottak. Den interdepartementale rapporten Psykisk helse for flyktninger og asylsøkere i mottak fra desember 2003 anbefaler blant annet at det arrangeres årlige konferanser for berørte parter innen helse- og utlendingsmyndighetene.

Desember 2004 arrangerte Utlendingsdirektoratet og Sosial og Helsedirektoratet et nasjonalt seminar, og satsingen videreføres nå i form av regionale seminarer for berørte parter innen helse-, utlendings- og politimyndigheter.

Det stilles allerede en rekke krav til samarbeidsrutiner mellom mottaksansatte og deres samarbeidspartnere innen helse-, utlendings- og politimyndighetene. Et godt samarbeid forutsetter imidlertid at de impliserte parter har en felles plattform for samhandling.

Derfor arrangerer UDI Regionkontor Vest i samarbeid med Helse Bergen og Fylkesmannen i Hordaland et seminar for ansatte i mottak, primær- og spesialisthelsetjenesten og politiet i regionen. Seminaret er støttet av Sosial og Helsedirektoratet. Det er en målsetting at seminaret skal være en arena for utveksling av erfaringer og gode grep, og et forum for å oppnå en felles forståelse av forventninger og roller mellom sektorene.

Vi ønsker en bred deltakelse fra de aktuelle etatene som i sitt daglige arbeid forholder seg til flyktninger og asylsøkere. Da antall plasser ikke er ubegrenset oppfordrer vi interesserte til rask påmelding!

Tema

Endelig program vil bli publisert på denne nettsiden når det foreligger, men følgende tema vil stå på dagsorden:


 • UDIs føringer og forventninger til mottakets tilrettelegging av et psykisk helsetilbud for beboerne
 • Informasjon om “forsterket mottak”
 • Presentasjon av Psykososialt team for Vestlandet
 • SINTEFs prosjekt om psykisk helse for beboere i mottak
 • Politiets rolle i forhold til beboere i mottak
 • Nasjonal tilstandsrapport om helsetjenester for mottaksbeboere
 • Posttraumatisk stress-syndrom og kulturell bakgrunn
 • Mottaksansattes erfaringer om gode grep
 • Primærhelsetjenestens erfaringer om gode grep


Målgruppe


 • Mottaksansatte og driftsoperatører i Region vest
 • Primærhelsetjenesten i vertskommuner for mottak i Region Vest
 • Bufetat Region Vest
 • Lensmannskontor og politistasjoner i region Vest
 • Spesialisthelsetjenester i Region Vest:

  – Akuttmottak

  – Distrikspsykiatriske sentra

  – BUPSted og tid


 • Hotell Scandic Bergen City, Håkonsgaten 2, Bergen – 55 30 90 80
 • Fra 10.00 den 8. juni til 15.30 den 9. juni.


Betaling


 • Seminarpakke kr. 740,-
 • Innbetaling av seminaravgift innen 31.mai 2005 til :

  Kontonr: 6501.05.70845 – Nordea

  Scandic Bergen City, Håkongsgt 2, 5015 Bergen

  Innbetalingen må være merket med Fornavn og Etternavn + UDI

  NB: Hvis forhåndsbetaling ikke skjer innen fristen ilegger hotellet et fakturagebyr på kr. 200,-Reise og overnatting må hver enkelt deltaker bestille. Vi gjør oppmerksom på at Hotell Scandic Bergen City er fullbooket ved seminartidspunktet. Andre hotell i gangavstand til seminaret er:

Rica Travel – 55 31 54 00, Bristol Hotell- 55 55 10 00, Bergen Travel Hotell – 55 59 90 90 og Strand Hotell – 55 59 33 00. Vi anbefaler rask bestilling da juni er høysesong i Bergen.

http://www.udi.no/templates/Arrangement.aspx?id=5856