Evil and Human Agency

0Shares

Han diskuterer hvorfor og under hvilke sosiale omstendigheter en motivasjon for onde handlinger oppstår og hvordan dette munner ut i det han kaller kollektiv ondskap. Boken har som mål å søke en syntese mellom funksjonalistiske og intensjonalistiske forklaringsmodeller, samt å plassere fenomenet i en eksistensiell og erfaringsnær kontekst. Studien er interdisiplinær – den diskuterer Zygmunt Baumans sosiologiske, Hannah Arendts filosofiske og C. Fred Alfords psykoanalytiske tilnærming til fenomenet ondskap. Videre diskuteres folkemordet i Bosnia som empirisk eksempel og som korrektiv til sentrale antagelser hos Arendt og Bauman. I lys av erfaringene med Bosnia reises spørsmålet om tredjeparts rolle i en diskusjon av (den tvilsomme) verdien av nøytralitet som moralsk ideal. Hva er en adekvat forholdelsesmåte til noe som i sin natur er ikke-nøytralt?

HL-senteret ønsker å invitere til diskusjon av boken og har invitert representanter for ulike faglige perspektiver for å innlede til debatt. Se vedlagt program.

Påmelding til Maria Rosvoll ønskes innen 19. april kl. 14.00;
[email protected]  

HL-senteret befinner seg i Villa Grande i Huk Aveny 56 på Bygdøy