Store hull i integreringspolitikken

Den nye regjeringen lover bedre integrering av etniske minoriteter i Norge.

Statsminister Jens Stoltenberg hadde ikke funnet plass til noen med minoritetsbakgrunn blant sine 80 nye statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere. Men etter kraftige reaksjoner ble Krishna Chudasama utnevnt til statssekretær Likestillings- og forbruksdepartementet. “Regjeringens innvandreralibi” blir hun kalt. Hvis det ikke hadde vært for medienes fokus ville man kanskje ikke fått en statssekretær med minoritetsbakgrunn i det hele tatt. Lovnader om å innkalle personer med innvandrerbakgrunn ved ansettelser i statlige stillinger høres flott ut, men om de gir resultater vet man ikke. Hvis regjeringen selv feiler, er det kanskje ikke rart at andre statsinstanser også overser minoritetene ved ansettelser.

Det ser ut til at SVs skolefokus tar hensyn til at Oslo skolene er blitt flerkulturelle, slik vi kan forstå fra Soria Moria-erklæringen. Det foreslås tiltak for å gi en likeverdig skolegang for alle barna. Men integrering av innvandrere er mer enn skolepolitikk. Utover å tilby norskopplæring og introduksjonsordning til en utvidet målgruppe, har Soria Moria-erklæringen store hull når det gjelder inkluderings- og integreringspolitikk. Foruten å snakke norsk og delta aktivt i det norske samfunnet, må det være felles arenaer for interaksjon mellom etniske minoriteter og nordmenn. Dette krever at både nordmenn og minoritetsbefolkningen har positive holdninger overfor hverandre. Brobyggingsarbeid og holdningsendring blant nordmenn og innvandrere er viktige for å øke toleransen og inkluderingen i Norge. Informasjon er uten tvil nøkkelen til dette arbeidet.

Et annet element som er bekymringsverdig er synet på minoriteten som et “problem.” Samene reagerer sterkt på at sameavdelingen ble flyttet fra Kommunaldepartementet til Arbeids- og sosialdepartementet (ASD). Også innvandringavdelingen blir flyttet til ASD. Statssekretær Lars Erik Flatø (Ap) ved statsministerens kontor argumenterer med at innvandrere er overrepresentert på arbeidsledighetsstatistikken og har dårligere inntekt enn andre, og derfor må dette sees i sammenheng med hverandre. Det er trist at statssekretær ikke har skjønt at integrering er mye mer enn arbeid og inntekt. Det er tegn til at Høyre-regjeringens etnosentriske perspektiv der minoritet sees på som et problem, og at majoriteten skal handle på vegne av minoritet gjenfinnes i den nye regjeringen.

De etiopierne som sitter i kirkeasyl og som sultestreiker i Stavanger ser ingen lysere framtid, ei heller de asylsøkere som er ureturnerbare. 48-timers regelen for behandling av såkalte grunnløse søknader videreføres. Rød-grønn regjering ser ut til å videreføre Høyre-regjeringens linje også når det gjelder flyktning- og asylpolitikk.