Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby fra Venstre presenterer i dag ny handlingsplan mot negativ sosial kontroll.
- Friheten til å bestemme over eget liv er grunnleggende i vårt samfunn. Alle mennesker har rett til å leve sine liv i frihet fra negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap og kjønnslemlestelse. Jeg er stolt over at vi nå har 33 nye tiltak som skal bidra til å ivareta grunnleggende rettigheter, sier kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V).
205Shares

I dag legger kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) frem en ny handlingsplan. Den handler om 33 tiltak mot negativ sosial kontroll. Handlingsplanen har fem satsningsområder.

Regjeringen ønsker å øke innsatsen for flyktninger og innvandrere som nettopp har kommet til Norge. Melby sier at negativ sosial kontroll kan gjøre integreringen vanskelig. Det er viktig at forebygging starter tidlig og skjer på mange områder samtidig. Derfor har handlingsplanen fokus på behovene til flyktninger og innvandrere som nettopp har kommet til landet. Deltakere i introduksjonsprogrammet må på foreldreveiledningskurs hvis de har eller venter barn. På kursene lærer deltakerne om hva negativ sosial kontroll er og om æresrelatert vold.

I handlingsplanen står det også tiltak om hvordan hjelpetilbudet kan bli bedre. Personer som jobber i barnehager, skoler og politi skal få mer kunnskap og øke sin kompetanse på fagfeltet.

Regjeringen ønsker å se på om lovene når det gjelder æresrelatert vold og psykisk vold beskytter utsatte personer nok.

– Det er viktig at vi styrker rettsvernet for utsatte personer. Et eget utvalg skal nå foreta en helhetlig utredning av juridiske problemstillinger i saker som gjelder negativ sosial kontroll, æresrelatert vold, tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og psykisk vold, og vurdere om lovgivningen er god nok. Blant annet skal spørsmål om hvordan tydeliggjøre straffebestemmelsene i saker der foreldre etterlater barn i utlandet under uforsvarlige forhold inngå i utredningen, sier kunnskaps- og integreringsministeren.

Barn, ungdom og voksne som opplever ufrivillige utenlandsopphold, har fått en sentral plass i handlingsplanen. De som kommer hjem fra utlandet, skal få hjelp. Det skal også være fokus på forebygging. De som jobber med barn, ungdom og voksne skal få mer kompetanse om hvordan de kan hjelpe personene.

Til slutt står det i handlingsplanen at Norge kan lære av erfaringer gjort i andre land. Samarbeid og samtaler er en viktig del av arbeidet som venter.

 

Faktaboks: Hva er negativ sosial kontroll?
I handlingsplanen forstås negativ sosial kontroll som press, oppsyn, trusler eller tvang som systematisk begrenser noen i sin livsutfoldelse eller gjentatte ganger hindrer dem i å treffe selvstendige valg om eget liv og fremtid. Dette gjelder for eksempel den enkeltes selvbestemmelse over egen identitet, kropp og seksualitet, frihet til å velge venner, fritidsaktiviteter, religion, påkledning, utdannelse, jobb, kjæreste og ektefelle, og til å be om helsehjelp.

ORDLISTE

tiltak: prosjekt, aktivitet

æresrelatert vold: overgrep mot et individ som familien opplever at har vanæret (krenket, fornærmet) dem.

tvangsekteskap: tvinge eller presse noen til å gifte seg

kjønnslemlestelse: inngrep på kjønnsorganer av ikke-medisinsk årsak

satsningsområde: et sted eller område hvor det settes inn mange eller store ressurser

forebygge: hindre fra å skje eller utvikle seg, bidra til å forhindre noe

kompetanse: kvalifikasjon for å gjøre noe

fagfelt: fagområde

utsatt: som (lett) rammes

rettsvern: det at en rettighet er rettslig beskyttet

utredning: grundig undersøkelse

tydeliggjøre: gjøre forståelig, gi opplysninger om

straffebestemmelse: bestemmelse for straff for lovovertredelse

uforsvarlig: som ikke kan forsvares eller unnskyldes

oppsyn: kontroll, det å holde øye med

livsutfoldelse: leve livet fullt ut