Sterkere inntektsvekst blant innvandrere og deres barn

Nye SSB-tall viser at flere flyktninger ble bosatt i løpet av fjoråret.

Inntektsnivået blant personer med innvandrerbakgrunn varierer etter landbakgrunn og innvandringskategori.

– Innvandrere fra Storbritannia og Sverige hadde høyere medianinntekt enn den øvrige befolkningen i 2021. Innvandrere fra Danmark, Tyskland og India hadde litt lavere inntekt enn den øvrige befolkningen, men sammenlignet med innvandrere i alt hadde de relativt høy inntekt.

Når det gjelder innvandrere fra Storbritannia, Sverige, Danmark og Tyskland handler det om botiden i Norge og at man mottar de meste av inntektene sine fra jobb eller alderspensjon.

– Blant innvandrere fra India er det omtrent halvparten som har botid i Norge under 10 år, og yrkesinntekt utgjør en svært stor del av inntektsgrunnlaget.

Også blant innvandreregruppene er det inntektsforskjeller:

– Innvandrere fra Sri Lanka har lavere inntektsnivå enn den øvrige befolkningen, men høyere inntekt enn innvandrere i alt. Norskfødte med innvandrerforeldre fra Sri Lanka har derimot en inntekt som er på nivå med befolkningen uten innvandrerbakgrunn og høyere inntekt enn norskfødte med innvandrerforeldre generelt. Omtrent samme mønster finner vi blant norskfødte med innvandrerforeldre fra Vietnam.

Laveste inntektsnivået finner man blant innvandrere fra Somalia og Syria, med en median inntekt etter skatt per forbruksenhet på rundt 235 000 kroner i 2021.

– Blant syrere er det mange med botid mellom tre og ni år som får en god del av inntekten sin gjennom overføringer som sosialhjelp, introduksjonsstønad og arbeidsavklaringspenger.

Les mer på SSBs hjemmeside