Splid i Frp om kontantstøtte og integrering

0Shares

Argumentene fra utvalget er helt i tråd med kritikken fra SV og Arbeiderpartiet: Innvandrerkvinner blir hjemme med barna og dette forsinker norskopplæringen.
I rapporten skriver utvalget at kontantstøtten kan innskrenke den lille valgfriheten mange innvandrerkvinner har.

Kontantstøtten støtter opp under et kulturelt press om å bli hjemme og ta seg av barna noe som i sin tur hindrer integreringen fordi barna ikke blir gode i norsk, skriver Aftenposten i en kommentar.

– Hvis man derimot hadde greid å få flere barn av ikke-vestlige innvandrere til å gå i barnehage, kunne dette ha positive konsekvenser for integreringsarbeidet, både for mødrene og barna. Mødrene vil ha økte incentiver til å jobbe, og barna vil tilegne seg norskkunnskaper og elementær forståelse av det norske samfunnet, heter det i Frp-rapporten.

Partiformann Siv Jensen støtter ikke konklusjonen til utvalget. På spørsmål om kontantstøtten motvirker integrering svarer hun:
– Derom strides de lærde. Jeg er opptatt av at vi skal ha universelle ordninger.
Foreldre flest er flinkere omsorgspersoner for sine barn enn stat og kommune.

SSB tallene argumenterer mot Jensens konklusjon

Tall fra SSB viste i 2006 at stadig flere innvandrere bruker kontantstøtten, mens stadig færre i befolkningen for øvrig benytter seg av pengeoverføringen. Kontantstøtten blir slik et hinder for integrering, konkluderte SSB.

Stortingsrepresentant Borten Moe (Sp) ber om fjerning til denne ordningen

For første gang tar en av Sps stortingspolitikere tydelig til orde for å fjerne denne støtten
– Når full barnehagedekning er et faktum og vi samtidig ser at kontantstøtten ikke fungerer etter intensjonene, synes jeg vi må vurdere om det er forsvarlig å bruke så store beløp på kontantstøtten, sier Sps stortingsrepresentant Borten Moe til VG.

– Det blir ikke snakk om god valgfrihet lenger når vi har full barnehagedekning på plass. Da vil det være et paradoks at staten skal subsidiere familier som ikke bruker et offentlig tilbud, sier Borten Moe.
Videre ber han sitt eget parti å være pådriver for å fjerne en ordning som Sp var med på å innføre i Kjell Magne Bondeviks (KrF) sentrumsregjering.

I den rødgrønne regjeringserklæringen er kontantstøtten fredet fram til det er oppnådd full barnehagedekning og tidligst i 2008. I 2006 utbetalte staten 2.6 milliarder kroner i kontantstøtte. Isteden vil Borten Moe bruke pengene som nå brukes til kontantstøtte på å gi mødre uten jobb en bedre støtteordning om de velger å få barn.
Premiere mødrene isteden

Tidligere statsminister Kåre Willoch krevde i VG nylig at kvinner under 30 år bør premieres med 254 000 kroner når de får barn.
Dette er Borten Moe delvis enig i.
– Det er urettferdig at mødrene som trenger pengene mest, får minst. Derfor er jeg helt enig med Willoch. Folk bør jobbe litt mindre kveldsvakter og produsere flere barn isteden. Det er ubetinget positivt for samfunnet, sier Borten Moe.
Flere undersøkelser har vist at kontantstøtten ikke fungerer etter intensjonen om at foreldre og barn skal være mer sammen.

Gledelig

Dette gjør det riktig å ta opp kontantstøtten til vurdering nå, mener Borten Moe. Han ser for seg en ordning der kvinner uten jobb får en månedlig utbetaling av penger, istedenfor dagens engangsbeløp på 33 584 kroner.
– Hvor stort bør dette månedlige beløpet være?
– Dette må vi bruke tid på å finne ut av, men minstepensjonen er nok en god indikasjon, sier Sp-politikeren.
En enslig minstepensjonist har i dag en pensjon på ca. 10.000 kroner i måneden.
Sp-politikeren får stående applaus fra sine regjeringspartnere.
– Borten Moes signaler er gledelige, sier finansminister Kristin Halvorsen (SV).
Hun er enig i at pengene som i dag går til kontantstøtte heller burde brukes til et høyere, månedlig fødselsstøttebeløp. I likhet med Borten Moe nevner hun minstepensjonen som en mulig indikator på hvor stor denne støtten bør være.

Gunn Karin Gjul (Ap) velkomne forslaget

Nestleder i familie- og kulturkomiteen Gunn Karin Gjul (Ap), ønsker Borten Moes forslag velkommen.
Vi er veldig glad for dette utspillet. Vi tolker det som et signal på at Senterparti kanskje er rede til å revurdere hele kontantstøtteordningen.