Tre ganger mer psykiske plager blant innvandrere

0Shares

Les også: Les mer

Innvandrerbefolkningen rapporterer oftere om dårlig helse enn hele befolkningen. De melder oftere om psykiske plager, de trener sjeldnere og oppsøker fastlegen dobbelt så ofte som personer uten innvandrerbakgrunn. Dette viser en ferskt rapport  fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).

Ifølge rapporten vurderer personer med innvandrerbakgrunn sin helse som noe dårligere enn befolkningen som helhet gjør. Mens 86 prosent av landets befolkning oppfatter sin helse som god eller meget god, er i gjennomsnitt 67 prosent av innvandrerbefolkning av samme oppfatning.

Innvandrerkvinner vurderer sin helse mindre positivt enn innvandrermenn, og oppfatningen av helsen som god eller meget god synker sterkere med alder i innvandrerbefolkningen enn i befolkningen generelt.

Blant personer med innvandrerbakgrunn er tallet på sykdommer høyest blant kvinner, i gjennomsnitt 1,0 mot 0,7 blant menn. I befolkningen som helhet er det ingen kjønnsforskjell.

Oftere psykosomatiske plager
Sju av ti innvandrere og etterkommere å ha hatt minst én av plagene. I hele befolkningen svarer fem av ti det samme.

Rapporten anslår at 9 prosent av hele befolkningen og 27 prosent av innvandrerbefolkningen har psykiske plager. I befolkningen er det ingen forskjell etter kjønn. Blant innvandrere og barna deres er andelen med psykiske problemer en av fire blant menn og en av tre blant kvinner.

Personer med bakgrunn fra Somalia, Serbia-Montenegro og til dels Sri Lanka framstår som friskest.

Personer med bakgrunn fra Tyrkia og Irak framstår med flest helseproblemer.

Kvinner med innvandrerbakgrunn røyker mindre
Blant menn med innvandrerbakgrunn og menn i befolkningen generelt, er det ingen forskjell i andelen som røyker. Sammenlignet med kvinner i befolkningen, røyker kvinner med innvandrerbakgrunn sjeldnere. I gjennomsnitt røyker kun 17 prosent av innvandrerkvinnene. Det er særlig kvinner med bakgrunn fra Pakistan, Vietnam, Sri Lanka og Somalia som har få røykere. I disse gruppene er røykerandelen 5 prosent eller mindre.

Trener mindre, mer fedme
Andelen som aldri mosjonerer er over dobbelt så høy blant innvandrere og etterkommere som i befolkningen generelt, henholdsvis 33 og 14 prosent. Tilbøyeligheten til overvekt eller fedme er større blant innvandrerkvinner enn kvinner i befolkningen som helhet.
Oftere hos fastlegen

I gjennomsnitt for alle landgruppene var innvandrere og etterkommere nesten fem ganger hos fastlegen på grunn av egen sykdom i løpet av de siste tolv månedene. Antall besøk i befolkningen som helhet var under det halve av dette. Når det gjelder tannlegebesøk, er situasjonen omvendt.

I aldersgruppen 55-70 år har nesten halvparten av innvandrerkvinnene behov for tolk når de er hos lege. Innvandrere og barna deres er ikke mer tilbøyelige til å oppsøke naturmedisinere eller alternative behandlere enn folk flest. Sju av ti er svært eller ganske tilfreds med helsetjenestene de har fått i Norge.