Minoritetsjentene klarer seg best

Blant ungdommer med foreldre som har lav utdanning, klarer jenter med minoritetsbakgrunn seg best. Det viser en ny undersøkelse om etnisk bakgrunn og fullføring av videregående skole, skriver forskning.no.

– Det er forholdsmessig flere jenter med minoritetsbakgrunn som fullfører videregående opplæring enn både jenter og gutter fra den etniske majoriteten, sier Liv Anne Støren ved Norsk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU STEP).

Jentene klarer seg bedre
Hun forteller at mors utdanningsnivå eller arbeidsstatus har spesielt mye å si for disse jentenes fullføring av videregående skole.

Blant guttene har foreldrenes utdanningsnivå mindre betydning. Gutter med lavt utdannete foreldre gjør det dårligere enn jenter, uansett etnisk bakgrunn. I denne kategorien er det ikke forskjell mellom gutter med minoritetsbakgrunn og de etnisk norske guttene.

– Resultatene stemmer med tidligere forskning som viser at jenter generelt klarer seg bedre enn gutter i skolen, påpeker Støren.

Minoritetsguttene er dårligst
Hun understreker at etnisk norske gutter som har foreldre med høy utdanning, likevel gjør det bedre enn gutter med minoritetsbakgrunn som har høyt utdannete foreldre.

– Kanskje føler gutter med minoritetsbakgrunn seg mer stigmatisert og er mindre optimistiske, mens jentene opplever en mer oppmuntrende atmosfære i skolen, mener hun.


Nasjonalitetsforskjeller
Det er forskjeller mellom de ulike etniske gruppene.Ungdommer fra Bosnia, Vietnam og Sri Lanka gjør det generelt bra i den norske videregående skolen.


– En viktig årsak er nok at ungdommer fra Bosnia har foreldre som er relativt høyt utdannet og har nokså høy yrkesaktivitet, sier Støren til forskning.no.

For noen minoritetsgrupper er skolegang og utdanning kulturelt sett svært viktig. Det gjelder elever fra blant annet Vietnam og Sri Lanka.


De gruppene som kommer fra områder med svak samfunnsstruktur og stor sosial krise eller krig, som for eksempel Somalia, Irak og Kosovo, har svakere gjennomføring.