Hver femte fastlege er innvandrer

Mine to undersåtter, apostlenes hester, som i mer enn syttifem år trofast har brakt meg til steder på kloden jeg i min ungdom bare kunne drømme om, gikk sist høst til gå sakte-aksjon
Én av fem fastleger i Norge er innvandrer, og godt over halvparten av disse er født i EU-/EØS-området. Innvandrere utgjør en større andel av fastlegene i de minst sentrale kommunene og har oftere åpne lister.
0Shares

Dette viser sammenstilling av opplysninger hentet fra
fastlegeregisteret i Arbeids- og velferdsetaten (Nav) og demografiske
opplysninger om legene fra SSBs system for befolkningsdata og
-statistikk (BESYS).

32,4 prosent av innvandrerne som jobbet som fastleger i 2008, var født
EU/EØS-området utenom Norden, 30,4 prosent var fra Asia, Afrika, Latin-Amerika og Oseania utenom Australia og New
Zealand, mens 24,5 prosent var født i Norden.

Jobber i små kommuner
Mens 16,6 prosent av fastlegene i de mest sentrale kommunene var
innvandrere, var andelen i de minst sentrale kommunene på hele 35,5
prosent.

Foto : SSB

Har ledige lister
Åpne lister betyr at legene har ledig plass på listen for nye pasienter. Mens 56,8 prosent av fastlegene som var innvandrere, hadde åpne lister
i 2008, var andelen 27,8 prosent blant de øvrige fastlegene.
Utviklingen over tid fra 2002 til 2008 viser at andelen åpne lister er
redusert i begge gruppene, men at reduksjonen har vært svakest blant
innvandrerne.