97 prosent av innvandrere støtter fritt valg av ektefelle

Innvandrere og nordmenn mer like enn vi tror

Verdier: Det er ingen stor forskjell på verdiene blant de nye landsmenn og de gamle
Foto: Scanstockphoto.com
I motsetning til hva mange tror, deler de aller fleste innvandrere “norske” verdier. 90 prosent av de spurte innvandrere mener demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier, ifølge en ny undersøkelse. 95 prosent av nordmenn mener det samme.
Isabell Sterling
Latest posts by Isabell Sterling (see all)

90 prosent av innvandrere svarer i en meningsmåling at demokrati, ytringsfrihet og likestilling er viktige verdier. Resultatene slår hull på myter
om at de nye nordmennene har andre verdier enn de gamle. Målingen ble
gjennomført av Sentio Research Norge på oppdrag fra Utrop.

Målingen ble gjort blant et utvalg på 500 personer med innvandrerbakgrunn
fra Asia, Afrika, Amerika Latin-Amerika, Midtøsten, Europa og
Øst-Europa. 500 etniske nordmenn ble også spurt om sine verdier. Tallene ble hentet inn fra hele landet og ga et representativt bilde av innvandrerbefolkningen.

På spørsmålet om likestilling og hvor viktig den er, svarte 91 prosent
at menn og kvinner burde ha like rettigheter. 97 prosent mener at man
skal ha frihet til å velge ektefelle selv.

– Det blir nesten umulig å snakke om en generell holdning blant innvandrere.

Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann, FrP

FrPs innrømmelse
Fremskrittspartiet (FrP) er kjent for å rope høyest i den norske innvandringsdebatten. Partiet har ofte hevdet at innvandrernes verdier ikke er forenlige med norske verdier. Men nå viser resultatet meningsmålingen at nordmenn og innvandreres verdier er sammenfallende.

Hjemme best: Staten bør legge mer til rette for at de eldre kan pleies hjemme, mener Mahmona Khan, redaktør i nettmagasinet x-plosiv. FOTO: Bjørn Lecomte
Foto : Bjørn Lecomte

– Med norske verdier tenker jeg på vestlige verdier som går tilbake til
antikken og som kjennertegner den vestlige sivilisasjonen. Altså
demokrati og likeverd, frihet til enkeltmennesket, sier Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i FrP.

Når Amundsen får se tallene fra Utrops undersøkelse, er svaret mer unnvikende.

– Det blir nesten umulig å snakke om en generell holdning blant
innvandrere, sier han.

Audun Lysbakken (SV), Barne, likestillings- og integreringsminister krevde i VG at “også innvandrermiljøene respekterer våre felles verdier”. Lysbakken trakk fram demokrati, sosial rettferdighet og kvinners rettigheter som felles, ukrenkelige verdier. Senere hevdet han seg imidlertid feilsitert av avisen, og sa at han aldri hadde brukt ordet verdier overfor VG.

Innvandrere flest: Innvandrere er først og fremst individer, innrømmer Per-Willy Amundsen, innvandringspolitisk talsmann i FrP. FOTO: Isabell Sterling
Foto : Isabell Sterling

Overfor Utrop hevder Lysbakken at han er sikker på at støtten til “norske” verdier er stor blant innvandrere.

– Mange innvandrere i
Norge kommer fra samfunn som er preget av mangel på både demokrati og
ytringsfrihet. Noen har måttet flykte på grunn av sine meninger og sitt
politiske engasjement. Jeg tror derfor de er sterkt opptatt av et åpent
samfunn basert på likeverd og menneskerettigheter, sier Audun Lysbakken.

Demokrati viktigst: Bano Singh flyttet til Norge fra India for 18 år siden. FOTO: Henrik Kreilisheim
Foto : Henrik Kreilisheim

Ministeren er ikke overrasket over resultatene fra Utrops spørreundersøkelse. Han mener at det at vi er forskjellige ikke rokker ved sentrale
grunnverdier som demokrati og menneskerettigheter.

– Vi som bor i Norge
er forskjellige og har mange synspunkter på hvordan livet skal leves,
enten vi har røtter i Gudbrandsdalen eller i Punjab, sier han.

Bevisste afrikanere
Labre 64 prosent av nord-amerikanerne rangerer demokrati og ytringsfrihet som viktige verdier, ifølge undersøkelsen. Til sammenligning satte hele 85 prosent av afrikanerne disse sakene på topp.

– Dette er en bekreftelse på hva vi som jobber på feltet allerede visste.
Mange med afrikansk bakgrunn har høy politisk bevissthet. Etablerte organisasjoner og politikere har dessverre ikke hatt noen strategi eller interesse for å benytte seg av deres kompetanse og engasjement, sier Elvis Chi Nwosu (Ap).

Norske verdier
Daglig leder Rita Karlsen i Human Rights Service har sammen med informasjonsleder Hege Storhaug vært svært synlige i innvandringsdebatten – ofte med et kritisk blikk på muslimske verdier.

Hun innrømmer at likeverd mellom mennesker, likestilling mellom kjønn, ytringsfrihet, personlig frihet og religiøs frihet ikke er særegne ”norske” verdier.

Er innvandrernes verdier forenlige med norske verdier?

– Kommer du fra en kollektivistisk æreskultur, vil du ofte komme på kollisjonskurs med grunnleggende frihetsverdier. Men i den grad borgerne i Norge vil ha et fellesskap, et lim som holder nasjonen sammen, vil det også måtte finnes noen felles forestillinger. Det er på tide vi definerer hvilke verdier vi ønsker det norske samfunnet skal tuftes på, mener Karlsen.

Respekt for de eldre
En myte blant innvandrere er at de fleste nordmenn plasserer sine foreldre på institusjoner når de blir eldre. Blant
de spurte svarte 88 prosent av de norske at respekt for eldre
familiemedlemmer er viktig mens 94 prosent av innvandrerne mente
det samme.

– I den norske hverdagen er det ikke lagt opp til
praktiske muligheter for å ta vare på eldre hjemme. Men det betyr ikke
at nordmenn ikke har respekt for sine eldre, sier Mahmona Khan,
ansvarlig redaktør i nettmagasinet x-plosiv.no.

Hun kan ikke
drømme om å sende bort sine foreldre når de blir gamle og
pleietrengende. Men hun forstår likevel at det kan være en vanskelig
kabal å få til å gå opp når man har fulltidsjobb, familie og barn og
kanskje ikke et annet nettverk å få hjelp fra.

– Staten kan ikke gi omsorg, men burde heller
legge til rette for at familien selv kan ta vare på sine eldre, sier
Khan.

UNDERSAK:

Hva er norske verdier?
Nordmenn identifiserer seg ofte med verdier som er nedfelt i grunnloven, som ytringsfrihet, demokrati, likestilling og religionsfrihet.  Men hva er egentlig norske verdier?

– Hva som er norske verdier, er vanskelig å svare på. Regjeringen satte til og med ned en verdikommisjon på slutten av 1990-tallet for å finne svar på hva verdier er. Noe de aldri gjorde. Men hvis jeg skal nevne hva folk legger i norske verdier, er det allmenne europeiske verdier, demokrati, ytringsfrihet, likestilling mellom kjønnene. Noen vil endog si kjærlighet til naturen. Verdier er viktige, men de er også i stadig forandring. Fellesverdier er på sin side de normene man må ha for å leve i et samfunn, sier Thomas Hylland Eriksen, som er professor i sosialantropologi.

Mahmona Khan, redaktør i nettmagasinet X-plosiv mener at grunnsteinen i vårt pluralistiske demokrati er frihetsverdier som
likeverd mellom mennesker, likestilling mellom kjønn, ytringsfrihet,
personlig frihet og religiøs frihet.

–  Retten til å velge eller velge bort sin religion, er viktige verdier for meg, sier hun.

Vesten sent ute med demokrati
Bano Singh kom til Norge i 1991 fra Chandigarh i India. Hun er gift og har to barn på tolv og sju år. Familien har bodd på fornemme Ullevål Hageby i fem år. 

– India har lengre demokratiske tradisjoner enn Vesten. Det aller viktigste for meg er derfor nettopp demokrati. I kjernen av demokratiet ligger verdien toleranse som igjen fører til mangfold, sier Singh oppglødd.

Singh er enig i at det ikke er noe som heter “norske verdier”.

– Vi snakker om universelle verdier. Verdier er heller ikke et konstant begrep. De er i stadig endring for hver enkelt menneske, sier hun.

Fakta
Det var 1000 personer som deltok i undersøkelsen, 500 etniske nordmenn og 500 med innvandrerbakgrunn. Av de spurte var 305 menn og 195 kvinner. Og et utvalg av 500 etniske nordmenn over 15 år. Av de spurte var 254 menn og 246 kvinner. I denne undersøkelsen vil feilmarginene variere noe, men tallene er like vel representative. Spørsmålene er målt på en skala fra en til ti.

Undersøkelsen ble gjennomført av Sentio Research på oppdrag fra Utrop.